Gårdsbrukets utvecklingsfond finansierar 15 nya nationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom jordbruk och livsmedelsekonomi 2024

Nyheter - Publicerad 12.2.2024

Gårdsbrukets utvecklingsfond finansierar i år 15 nya nationella forsknings-, utvecklings- och utredningsprojekt inom jordbruk och livsmedelsekonomi som inleds 2024. Den totala finansiering som jord- och skogsbruksministeriet beviljar projekten uppgår till sammanlagt cirka 4 miljoner euro och projektens totala kostnader till cirka 6,3 miljoner euro.

Forskningsfinansieringen riktades särskilt till utlysningens fokusområden, vilka är:

  1. Den finländska husdjursproduktionens hållbarhet, anpassningsförmåga och styrkor som konkurrensfördel.
  2. Jordbrukets vattenhantering och belastning på vattendragen (tema 1 i forskningsprogrammet MATO 2).
  3. One Health – människor, djur, växter och miljö.

Syftet med projekten är att förbättra jordbrukets och livsmedelsekonomins lönsamhet och konkurrenskraft på ett hållbart sätt samt att ta fram sådan kunskap som behövs vid skötseln av de uppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

Grundläggande information och korta sammanfattningar av de projekt som har beviljats finansiering finns på finska på jord- och skogsbruksministeriets webbplats. (på finska)

Finansiering för forskning, utveckling och innovationsverksamhet inom jordbruk och livsmedelsekonomi riktas dessutom till finländska forskare via finansiärsnätverk på EU-nivå (ERA-NET, partnerskap) eller via andra internationella nätverk. I dessa driver finländska forskare i internationellt samarbete mer omfattande forskning på olika områden som gäller livsmedelssystem (t.ex. agroekologi samt IKT och automation i livsmedelssystem). De finländska projektens andel av finansieringen kommer delvis från Gårdsbrukets utvecklingsfond och delvis från EU.

Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet: 
Suvi Ryynänen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 126, fornamn.efternamn@gov.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 12.2.2024