Genom avtalssamarbete mellan staten och städerna påskyndas koldioxidsnåla, digitala och välfärdsfrämjande innovationer

Nyheter - Publicerad 10.2.2021

Staten har ingått avtal med 16 stadsregioner som stärker innovationsverksamheten. Genom avtalen utvecklas ekosystemen för innovationsverksamheten, det vill säga täta samarbetsnätverk, spetskompetensen stärks och FUI-verksamhetens verkningsfullhet ökas. Avtalens innehåll baserar sig på stadsregionernas lokala styrkor, men alla dessa anknyter till omfattande aktuella teman, det vill säga koldioxidsnålhet, digital teknik samt välfärd och hälsa.

Ekosystemavtalen mellan staten och städerna undertecknades tisdagen den 9 februari i samband med att avtalen offentliggjordes.

– Ekosystemavtalen är det bästa exemplet på ett fungerande och effektivt partnerskap mellan städerna och staten. Avtalen har betydelse när det gäller att skapa ny innovationsbaserad tillväxt i Finland i synnerhet i det nuvarande läget, där ny tillväxt som baserar sig på hög kompetens behövs, säger näringsminister Mika Lintilä.

– Välmående och rätt utnyttjade lokala samarbetsnätverk inom innovationsverksamheten har en stärkande effekt på hela Finlands konkurrenskraft. De stora investeringarna och anskaffningarna i städerna inom den närmaste framtiden kan också effektivare än tidigare utnyttjas för FUI-verksamhet. Målet är att sätta fart på innovationer som skapar ny internationell affärsverksamhet och arbetstillfällen, tillägger minister Lintilä.

Ekosystemavtalen är en långsiktig, gemensam satsning från staten och städerna för att stärka kompetensklustren. Avtalen gäller till och med den 31 december 2027. Avtalen är stadsvisa men gemensamt för avtalen är att nätverkens utveckling baserar sig på hög universitetsbaserad kompetens och utnyttjande av den.

Det centrala strategiska innehållet i ekosystemavtalen 2021–2027:

 • Villmanstrand inkl. Imatra: Grön elektrifiering
 • Kuopio: Hälsa och välfärdsteknik samt vattenkompetens
 • Åbo: Industri i förnyelse och Life Science-sektorn
 • Helsingfors, Esbo och Vanda: Smarta och hållbara stadslösningar, välfärd och hälsoteknik samt nya inlärningsmiljöer och digitala lösningar för kunnandet
 • Uleåborg: Digitalisering i förändrade stadsmiljöer, OuluHealth – Digitala lösningar för välfärd och hälsa samt hållbar cirkulär ekonomi och ren teknik
 • Joensuu: Nya affärsverksamheter inom bioekonomi och cirkulär ekonomi samt affärsverksamheten fotonik
 • Lahtis: Klimatneutral cirkulär ekonomi och idrottsverksamhet
 • Jyväskylä: Motion, hälsofrämjande och välfärd samt industri i förnyelse
 • Vasa: Hållbara och smarta energisystem
 • Tammerfors: Sustainable industry X (SIX), byggnader, energi och infrastruktur samt digitala hälsolösningar
 • Seinäjoki: Hållbar förnyelse av livsmedelsekosystemet och smart förnyelse av industrin
 • S:t Michel: Cirkulär ekonomi i samhällsvattnet
 • Björneborg: Teknikmetaller och cirkulär ekonomi samt automatisering och robotteknik
 • Karleby: Batterikemi samt cirkulär ekonomi och intelligenta lösningar som stöder industrin
 • Kajana inkl. Sotkamo: Mätteknik samt högpresterande beräkning, artificiell intelligens och datacentraler
 • Rovaniemi: Arktisk turism samt framtidens välfärdstjänster och hantering av avstånd

Statsrådet delade den 4 februari ut 5 miljoner euro i nationell regionutvecklingsfinansiering till stadsregionerna för inledande av ekosystemavtalen. Efter inledningsfasen är avsikten att avtalen ska finansieras med EU:s finansiering för hållbar stadsutveckling åren 2021–2027.

Målet är att Finland senast 2030 ska vara världens mest välfungerande försöks- och innovationsmiljö

Ekosystemavtalen är en del av regeringens åtgärder för att Finland före 2030 ska bli världens mest välfungerande försöks- och innovationsmiljö. Ekosystemavtalen mellan staten och städerna är också en väsentlig del av den nya partnerskapsmodellen för den nationella färdplanen för forskning, utveckling och innovation. Syftet med den är att stärka FUI-samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn.

– Finland är känt som ett starkt land inom innovationsverksamheten, och avtalen kan för sin del säkerställa att så är fallet även i fortsättningen, konstaterar minister Lintilä.

Ekosystemavtalen har beretts under ledning av arbets- och näringsministeriet tillsammans med aktörerna i stadsregionerna. Från statsförvaltningen deltog också undervisnings- och kulturministeriet, miljöministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Business Finland i förhandlingarna. Den aktiva dialogen och den gemensamma utvecklingen mellan staten och städerna ska även fortsätta vid genomförandet av avtalen.

Ytterligare information:

Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 040 658 35104
Olli Voutilainen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4919
Mika Pikkarainen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3622

Pressmeddelande från Finlands Arbets- och näringsministeriet 9.2.2021