Regeringen föreslår ökad öppenhet om stora företags och börsbolags hållbarhetskonsekvenser

Nyheter - Publicerad 29.9.2023

Uppgifter om såväl konsekvenserna för miljön, de mänskliga rättigheterna som andra sociala frå-gor ska årligen publiceras i den hållbarhetsrapport som ska ingå i företagets verksamhetsberät-telse. Kraven på datainnehållet fastställs av kommissionen genom en förordning som är enhetlig för alla EU-stater.

”De indikatorer och metoder som hänför sig till hållbarhet stöder företagen när det gäller att sä-kerställa att deras affärsmodeller är hållbara. Vi förväntar oss att de nya bestämmelserna också ökar medborgarnas förtroende för företag och verksamhet som på ett hållbart sätt ökar mark-nadsekonomins välstånd”, säger arbetsminister Arto Satonen.

Även om det nya direktivet gäller börsbolag och stora aktiebolag, föreslås det att skyldigheterna enligt direktivet i Finland ska utsträckas till att gälla också motsvarande andelslag. På det sättet hålls den information som ska offentliggöras enhetlig oberoende av affärsverksamhetens juridiska form.

Det nya direktivet innehåller också ett krav på digital form, dvs. den hållbarhetsrapport som ska ingå i verksamhetsberättelsen ska lämnas digitalt. Regeringen föreslår att kravet på digital form utsträcks på nationell nivå till att gälla också bokslutet för att det i fortsättningen ska vara möjligt att behandla och använda dessa handlingar på ett enhetligt sätt.

Lagarna avses träda i kraft den 31 december 2023. Bestämmelserna om hållbarhetsrapporering ska enligt förslaget på det sätt som förutsätts i direktivet tillämpas så att skyldigheterna först ska gälla stora börsnoterade företags information för räkenskapsåret 2024, vilken ska offentliggöras våren 2025.

Mer information:
Timo Kaisanlahti, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, 029 504 7139
Mika Björklund, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3586
Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn@gov.fi

Författare arbets- och näringsministeriet 28.9.2023