HIISI-projektet: Ytterligare åtgärder behövs inom alla utsläppssektorer för att uppnå målet 2035

Nyheter - Publicerad 16.2.2021

Inom alla utsläppssektorer behövs ytterligare åtgärder för att Finland senast 2035 ska kunna uppnå det mål om klimatneutralitet som regeringen uppställt. Detta konstateras i de preliminära resultaten av HIISI-projektet, som presenterades vid ett möte för intressentgrupper i ett projekt som samordnas av VTT den 16 februari 2021.

Vid intressentgruppsmötet för HIISI-projektet presenterades preliminära analyser av utvecklingen inom energi- och samhällsekonomin samt inom olika utsläppssektorer med nuvarande åtgärder, det vill säga i det s.k. WEM-scenariot (With Existing Measures).

Enligt preliminära resultat behövs ytterligare åtgärder inom alla utsläppssektorer. Kalkylerna i WEM-scenariot preciseras under februari–mars, då också uppskattningar av hur markanvändningssektorn och skogssänkorna utvecklas blir klara. Under våren görs också konsekvensbedömningar av de ytterligare åtgärder som behövs i WAM-scenariot (With Additional Measures-scenariot).

– Hiisi-projektet ger en stark kunskapsbas för en omfattande och långsiktig utveckling av klimat- och energipolitiken. I det följande skedet av strategiarbetet konkretiseras politikåtgärderna på vägen mot en klimatneutral ekonomi. Huvudtanken är att hitta kostnadseffektiva metoder som också ökar Finlands klimatavtryck, konstaterade överdirektör Riku Huttunen vid arbets- och näringsministeriet i öppningsanförandet vid mötet.

HIISI-projektet är ett forskningsprojekt som finansieras av statsrådet och som genomförs av Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral, Institutet för hälsa och välfärd samt Pellervo ekonomiska forskningsinstitut.

HIISI-projektet (Ett klimatneutralt Finland 2035 – klimat- och energipolitiska åtgärder) betjänar de forsknings- och utredningsbehov som uppkommer i beredningen av både den nationella klimat- och energistrategin och den klimatpolitiska planen på medellång sikt (KAISU). Dess resultat används också vid utarbetandet av den integrerade energi- och klimatplan som ska lämnas till Europeiska kommissionen.

Klimat- och energistrategin som överlämnas till riksdagen i höst i form av en redogörelse ska omfatta alla växthusgasutsläpp och kolsänkor i Finland, inom såväl den handlande sektorn och ansvarsfördelningssektorn som sektorn för markanvändning. Den kommer att ha funktionen av ett åtgärdsprogram för klimatneutralitet 2035, som förenar olika helheter. Strategins innehåll blir klart för kommentarer under sommaren.

Strategin bereds som ett gemensamt projekt för statsrådet. I projektet deltar utöver arbets- och näringsministeriet också miljöministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och finansministeriet. Dessutom utnyttjas i stor utsträckning sakkunskapen vid de ämbetsverk som lyder under ministerierna.

Den klimatpolitiska plan på medellång sikt som baserar sig på klimatlagen och som samordnas av miljöministeriet utarbetas en gång per valperiod. Den innehåller ett åtgärdsprogram för minskning av utsläppen inom de sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln (ansvarsfördelningssektorn). Planen omfattar utsläpp från trafiken, jordbruket, separat uppvärmning av byggnader, arbetsmaskiner och avfallshantering samt F-gaser. Även detta utkast till plan färdigställs under sommaren och överlämnas till riksdagen i form av en redogörelse hösten 2021.

Ytterligare information:
Petteri Kuuva, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4819 (Beredningen av klimat- och energistrategin)
Tiina Koljonen, forskningsteamets chef, forskare, VTT Ab, tfn 050 359 9593 (HIISI-projektet)
Markku Kinnunen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4792

Pressmeddelande från Finlands Arbets- och näringsministeriet 16.2.2021