Incitamentsystemet för skogsbruket ändras

Nyheter - Publicerad 19.9.2022

Den 19 september 2022 lämnade statsrådet en proposition till riksdagen med förslag till en lag som gäller ett nytt temporärt incitamentsystem för skogsbruket, Metka. Det nya incitamentsystemet ska ersätta det nuvarande så kallade Kemera-stödsystemet. Genom incitamentsystemet stöds en aktiv skötsel av privata skogar vid rätt tidpunkt, genomförande av naturvårdande åtgärder och upprätthållande av ett nätverk av skogsvägar.

Målet med reformen är att uppmuntra enskilda markägare till åtgärder som

  • ökar skogarnas tillväxt
  • skyddar och ökar skogarnas biologiska mångfald
  • främjar vattenvården inom skogsbruket
  • stävjar klimatförändringar
  • främjar skogarnas anpassning till klimatförändringar
  • upprätthåller vägnätet för skogsbruket.

Det föreslås att incitamentsystemet ska innehålla följande stöd: stöd för vård av plantbestånd och ungskog, stöd för vitaliseringsgödsling, stöd för en plan för vård av torvmarksskog, stöd för vattenvårdsåtgärder och byggande av vägar på dikesrenar i torvmarksskog, stöd för skogsbrukets vägnät, miljöstöd, stöd för vård av skogsnaturen och stöd för hyggesbränning.

Dessutom ska stöd kunna betalas för hopsamling av klenträd från objekt där det utförs vård av plantbestånd och ungskog. I den föreslagna lagen föreskrivs det om grunderna och de allmänna förutsättningarna för beviljandet av stöd.

Den största förändringen gäller torvmarksskogar

Den största förändringen jämfört med det nuvarande Kemera-systemet gäller torvmarksskogar. Enligt förslaget ska i fortsättningen inte beviljas stöd för rensning av diken, men däremot ska markägare kunna få stöd för att upprätta en plan för vård av torvmarksskog. Stöd ska också kunna beviljas för sådana vattenvårdsåtgärder och sådant byggande av vägar på dikesrenar som ingår i den upprättade planen för vård av torvmarksskog. Vattennivån har en stor betydelse i torvmarksskogar, eftersom den påverkar både trädbeståndets tillväxt, belastningen på vattendragen och utsläppen från marken.

Den föreslagna lagen innebär också att hyggesbränning blir ett eget arbetsslag som stöd kan beviljas för. Den gör det dessutom möjligt att finansiera vård av skogsnaturen på ansökan av markägare. Främjande av den biologiska mångfalden har beaktats i propositionen även när det gäller de andra arbetsslagen. Till exempel ska grundliga förbättringar av vägar alltid när det är möjligt främja att vattenlevande organismer kan förflytta sig obehindrat. Stöd för grundlig förbättring av enskilda vägar ska i fortsättningen kunna beviljas även för grundlig förbättring som sker inom endast en lägenhets område.

Syftet med reformen är att öka stödens genomslag samt förtydliga och förenkla stödvillkoren. Enligt förslaget ska stöd för vård av plantbestånd och ungskog inte längre sökas innan arbetet inleds, eftersom stödet beviljas i form av så kallat stöd av mindre betydelse. Det totala stödet av mindre betydelse får inte överstiga 200 000 euro under en period av tre beskattningsår.

En fördubbling av finansieringen för vård av skogsnaturen föreslås

Propositionen om ett nytt incitamentsystem för skogsbruket hänför sig till budgetpropositionen för 2023. Bestämmelser om stödnivån ska utfärdas separat genom förordning av statsrådet, och stödbeloppen anpassas årligen till storleken på de anslag som anvisas i statsbudgeten. I budgetpropositionen föreslås 47,5 miljoner euro för tryggande av en hållbar virkesproduktion och 17,5 miljoner euro för främjande av vård av skogsnaturen.

I en del av remissyttrandena om propositionen föreslogs också stöd för hyggesfritt skogsbruk. Det kommer att inledas en utredning om vilka metoder och stödformer som kan användas för att stödja hyggesfritt skogsbruk och omställning från skogsbruk med periodisk hyggesupptagning till hyggesfritt skogsbruk. Avsikten är att utredningen ska bli klar före utgången av mars 2023.

För att lagen om det nya incitamentsystemet ska träda i kraft förutsätts att Europeiska kommissionen godkänner systemet. Eftersom man inte vet när Europeiska kommissionen beslutar om godkännande, ska tidpunkten för lagens ikraftträdande föreskrivas senare genom förordning av statsrådet. Målet är dock att lagen ska träda i kraft den 1 januari 2024 och gälla till utgången av 2029.

Till utgången av 2023 kan finansiering beviljas med stöd av den gällande temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera-lagen). Ansökningar som baserar sig på den lagen ska lämnas in till Finlands skogscentral senast den 1 oktober 2023. Utbetalningen av stöd som har beviljats utifrån den lagen fortsätter till utgången av 2026.

Mer information: 
Niina Riissanen, forstråd, tfn 0295 162 339, niina.riissanen(at)gov.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 19.9.2022


Taggar: infopaket @sv, skog