Inom Helmi-programmet gjordes år 2023 betydande insatser för att bromsa förlusten av biologisk mångfald

Nyheter - Publicerad 23.2.2024

Livsmiljöprogrammet Helmi främjade aktivt iståndsättning och vård av livsmiljöer under 2023. Programmet är miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets gemensamma program för åren 2021–2030.

Åtgärderna för iståndsättning och vård av fågelvatten framskred väl år 2023. Iståndsättningsarbetena slutfördes på 34 objekt och kontinuerlig vård ordnades på 16 objekt. Fångsten av de invasiva främmande arterna mink och mårdhund fortsatte vid 72 värdefulla fågelvatten. Det skapades 24 nya fredningsområden och rastplatser för sjöfåglar.

”Helmi-programmet har på ett exemplariskt sätt sammanfört aktörer och åtgärder som bekämpar förlusten av biologisk mångfald. Till exempel sker iståndsättningen av värdefulla fågelvatten och uppföljningen av effekterna i samarbete mellan såväl vattenområdenas innehavare, miljöförvaltningen och entreprenörerna som jägarna och fågelskådarna. Ett sådant här gott och långsiktigt samarbete behövs för att fågelbestånden ska växa”, säger miljö- och klimatminister Kai Mykkänen.

Sammanlagt cirka 4 000 hektar havsstrandängar i Norra Österbottens Naturaområden vårdas med hjälp av miljöstöd för jordbruket. Bland annat har den akut hotade brushanen gagnats av vårdåtgärderna. Trots att arten på riksomfattande nivå är på nedgång har den population som häckar på de vårdade strandängarna i Norra Österbotten mer än fördubblats på tio år.

”Viltcentralen har utrett motiven för dem som jagar mink och mårdhund. En av de största motiverande faktorerna visade sig vara möjligheten att ha en positiv inverkan på fågelbeståndens och naturskyddsområdenas tillstånd”, säger jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

Iståndsättningen av strandängar skyddar hotade fåglars bon

Goda resultat har uppmuntrat till utvidgad och effektivare vård av havsstrandängar inom Helmi-programmet. Till exempel har Forststyrelsens Naturtjänster på sandfältet Ulkonokka i Tauvo inom Naturaområdet Fågelområdena och mossarna i Siikajoki iståndsatt sammanlagt cirka 100 hektar livsmiljöer för brushanen och flera andra hotade våtmarksfåglar. Området har röjts, vass har avlägsnats och årlig betesgång eller slåtterskötsel har inletts på 52 hektar tilläggsområden.

Iståndsättningen av strandängarna minskar risken för att fåglarnas bon förstörs. Fåglar som är beroende av öppna häckningsmiljöer kan efter röjningen häcka längre bort från och i skydd mot de rovdjur som rör sig längs skogskanten. På de röjda dynerna är fåglarnas bon också skyddade mot de höga havsvattennivåer som orsakas av de allt hårdare vindarna. Utöver fågelbestånden förbättrar vården också livsmiljöerna för många sällsynta och hotade havsstrandväxter och insektsarter.

Muddringarna i samband med iståndsättningen av fågelvattnet i sjön Ansionjärvi i Hausjärvi slutfördes 2023. Muddringen skapade en mångsidigare livsmiljö och häckningsmiljö för sjöfåglar och strandfåglar. På området grävde och flyttade man sammanlagt över 15 000 kubikmeter sediment upp på land. Arbetet slutfördes strax innan sjön frös till i slutet av oktober.

Syftet med iståndsättningsarbetet är att minska igenväxten av vikarna i den grunda sjön och att skapa nya vattenområden i de mader som redan vuxit igen. De grävda gölarna, fårorna, våtmarksbassängerna och häckningsholmarna bildar nya häckningsplatser och födoområden för fågelungar i Ansionjärvi. Ett mångsidigare strandområde gynnar också andra djurarter i området.

Åtgärder i många livsmiljöer för att förbättra naturens tillstånd

År 2023 gjordes återigen goda framsteg när det gäller skydd och restaurering av myrar i skyddsområdena. Nästan 6 000 hektar myrar skyddades och över 3 000 hektar restaurerades av Forststyrelsens Naturtjänster och Metsätalous Oy.

När det gäller iståndsättningen av småvatten uppnåddes goda resultat. Över 45 kilometer bäckar restaurerades och sammanlagt 110 hinder för fiskarnas vandring avlägsnades. Under programmet har man restaurerat sammanlagt 120 kilometer bäckar. Tillståndet i bäckarna påverkas också i betydande grad av tillståndet i deras avrinningsområden. Finlands skogscentral restaurerade till exempel floden Ikkelänjokis avrinningsområde genom olika vattenvårdsåtgärder som påverkade ett område på 2 700 hektar. Iståndsättningen av källor och strandlivsmiljöer framskred också: i fjol restaurerades 48 källor, huvudsakligen i skyddsområden, och strandlivsmiljöer restaurerades på 23 objekt.

Sommaren 2023 var gynnsam med tanke på bränningar. I skyddsområdena brändes rekordmycket skog, 50 hektar. Av statens mångbruksskogar brändes 506 hektar. Inom skyddsområdena vidtogs också andra vårdåtgärder på 156 objekt. När det gäller övrig iståndsättning av skogslivsmiljöer i statens mångbruksskogar var resultaten inte lika bra som tidigare år: 12 hektar lundar och 15 hektar solexponerade miljöer vårdades.

Livsmiljöprogrammet Helmi är miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets gemensamma program. Inom ramen för Helmi-programmet har man förbättrat tillståndet för myrar, fågelvatten, vårdbiotoper, skogar, småvatten och stränder. Aktörer har varit de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna, Forststyrelsens naturtjänster och jakt- och fisketjänster, Metsätalous Oy, Finlands skogscentral, Finlands viltcentral samt ett flertal kommuner och organisationer. Åtgärder har vidtagits både inom och utanför skyddsområdena.

Mer information

Maaret Väänänen
programchef för livsmiljöprogrammet Helmi
miljöministeriet
maaret.vaananen@gov.fi
tfn 050 593 9803

Heidi Krüger
projektchef
jord- och skogsbruksministeriet
heidi.kruger@gov.fi
tfn +358 50 439 0962

Ville Schildt
konsultativ tjänsteman
jord- och skogsbruksministeriet
ville.schildt@gov.fi
tfn 040 721 0687

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet 23.2.2024