Hossa i Suomussalmi inrättas som nationalpark under jubileumsåret

Nyheter - Publicerad 14.1.2016

kärkihanke svenskaJordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen föreslår att Hossa och Moilasenvaara i Suomussalmi och Julma-Ölkky i Kuusamo inrättas som nationalpark under jubileumsåret för Finlands självständighet 2017. Inrättandet av en nationalpark är ett av regeringens spetsprojekt. Ett naturskyddsområde inrättas i Porkala i huvudstadsregionen.

Den viktigaste grunden för valet av jubileumsårets nationalpark var att områdets eller parkens läge har varit betydande med tanke på Finlands självständighetsprocess och bevarandet av självständigheten. Att det rådde lokal enighet om inrättandet av en nationalpark vägde in i valet, likaså det breda engagemanget i naturskyddsmålen för parken och den begränsning av naturanvändningen som detta medför. En urvalsgrund var också att nationalparken kommer att främja den rekreation och det friluftsliv som redan tidigare varit rikligt i området liksom även den affärsverksamhet som grundar sig på dessa. Detta har stor betydelse för ekonomin och sysselsättningen i området.Hossa 1. Kuva Sirke Seppänen, Metsahallitus

Den planerade nationalparken har en areal på omkring 11 000 hektar. Staten äger områdena, och de omfattas av Natura 2000-programmet. Kärnan i nationalparken utgörs av Hossa strövområde, som omfattar ca 9 000 hektar och som också utgör en del av Kalevalaparken och det fennoskandiska gröna bältet.

Hossaområdet kännetecknas av såväl åsmoar med tillhörande tallskogar som små åar, älvar och sjöar med klart vatten samt tjärnar och dälder i våtmarker. Naturen är överlag karg och ljus. Moilasenvaara är å sin sida en rak motsats till Hossa. Området utgör ett rike av dunkla urskogar med lågor på marken och rikligt med tickor, vilket ger ett särskilt naturskyddsvärde. Julma-Ölkky kanjonsjö utgör visuellt sett ett högst imponerade enskilt naturmonument. De människo- och djurgestalter som i forna tider ristades in en vertikal klippvägg är i sig en storslagen dokumentation över den långvariga samexistensen mellan människa och natur i området.

Miljöministeriet börjar bereda en proposition om Hossa nationalpark i vår. I samband med det utreds och fastställs bl.a. det slutliga namnet på nationalparken och hur den ska avgränsas.

Porkala får skyddsstatus och rekreationen i området utvecklas

I de statligt ägda områdena i Porkala inrättas genom förordning av statsrådet ett naturskyddsområde. Området ska utöver de land- och vattenområden i Kyrkslätts och Ingå skärgård som samtidigt är Naturaområden även inbegripa grund i allmänna vattenområden på öppna havet där det förekommer gott om blåmusslor och rödalger. Informationen om undervattensmiljön i anslutning till dessa grund kommer att kompletteras. Även skyltningen och annan serviceutrustning kommer att förbättras i de statliga områdena. I samarbete med olika aktörer kommer det dessutom att göras en utredning om hur kust-, skärgårds- och havsområdena i Kyrkslätt, Sjundeå och Ingå ska skyddas och utvecklas för att olika mål ska kunna samordnas och samarbetet kring produktionen av rekreationstjänster ordnas.

I regeringsprogrammet har det angetts beredskap för inrättande av en nationalpark, och vid regeringsförhandlingarna fattades beslut om spetsprojektfinansiering i enlighet med det. DenRönnskär. Kuva Jouko Högmander, Metsähallitus (1) spetsprojektfinansiering som reserverats räcker således till att inrätta en ny nationalpark. Det har reserverats 3 miljoner euro för nationalparksprojektet i anslutning till jubileumsåret för Finlands självständighet, och av denna summa kommer ca 2,5 miljoner euro att användas till att få Hossa nationalpark i jubileumsskick före öppningen sommaren 2017. Av det anslag som reserverats för nationalparksprojektet kommer uppskattningsvis 0,5 miljon att anvisas för de åtgärder som planerats i Porkala. Hur finansieringen ska riktas preciseras i den fortsatta planeringen.

”Till 100-årsjubileets ära kommer Finlands nätverk av nationalparker att utvidgas i form av det praktfulla området Hossa, som hedrar det arbete som Suomussalmiborna utfört för Finlands självständighet och bevarandet av självständigheten”, säger minister Kimmo Tiilikainen.

”Jag är också nöjd över att jag samtidigt kan utveckla skyddet av naturvärdena i Porkala och rekreationen i området”, konstaterar Tiilikainen.

Pressmeddelanden och mera information från  Miljöministeriets sidor.