Jord- och skogsbruksministeriet beviljar specialunderstöd för projekt som främjar fiskerihushållningen

Nyheter - Publicerad 4.1.2021

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar specialunderstöd för projekt som främjar fiskerihushållningen. Ansökningstiden för 2021 års anslag börjar den 4 januari 2021 och slutar den 31 januari 2021 kl. 16.15. Specialunderstöd beviljas för projekt som förbättrar planering, genomförande, styrning och utveckling av ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskevattnen samt kostnader för fiskeövervakning.

Vid val av projekt prioriteras de projekt som i vid bemärkelse gagnar dem som betalar fiskevårdsavgift samt projekt som förverkligar målen i den nationella fiskvägsstrategin, i de artspecifika förvaltningsprogrammen och strategierna eller i strategin för utveckling av fritidsfiske.

De specifika insatsområdena som gäller för ansökan år 2021:

  • åtgärder som tryggar den biologiska mångfalden hos vilda fisk- och kräftbestånd (t.ex. uppföljningen och regleringen av fisket, åtgärder som tryggar fiskarnas naturliga livscykel)
  • främjande av intresset för fritidsfiske
  • fiskeövervakningen.

Specialunderstöd beviljas allmännyttiga samfund med rättshandlingsförmåga. Specialunderstöd beviljas för landsomfattande eller övergripande projekt, som ska omfatta verksamhetsområdet för flera än en närings-, trafik- och miljöcentrals enhet för fiskerihushållning. Projekten kan löpa över ett eller flera år. Jord- och skogsbruksministeriet förbinder sig dock inte till fortsatt finansiering utan beslutet om stödet fattas årligen.

Mer information:
Roni Selén, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2462, fornamn.efternamn@mmm.fi

Pressmeddelande från Jord- och skogsbruksministeriet  4.1.2021


Taggar: fiskar, kalastus @sv