Jord- och skogsbruksministeriet deltar i beredningen av ett projekt för skogspartnerskap

Nyheter - Publicerad 24.11.2022

Jord- och skogsbruksministeriet deltar i beredningen av ett europeiskt projekt för skogspartnerskap i syfte att främja forskningssamarbetet inom skogssektorn. Syftet med Europeiska skogsinstitutets fyraåriga projekt EUFORE (European Forest Research and Innovation Ecosystem) är att göra bedömningar om och dra upp riktlinjer för forsknings-, utvecklings- och innovationsbehoven inom skogssektorn samt erbjuda en plattform för att stärka det europeiska samarbetet. Projektet är en del av Horisont Europa, som är EU:s program för finansiering av forskning och innovation.

Horisont Europa finansierar europeiska partnerskap (European Partnerships) som ingåtts med aktörer inom den privata och/eller offentliga sektorn. Partnerskapsprogrammen utlyser finansiering för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt.

Kommissionen har identifierat 49 stycken partnerskap mellan medlemsstater, forskningsfinansiärer, forskningsorganisationer, företag och andra grupper. Partnerskapen har alla olika bakgrund och funktioner och de skapar synergieffekter mellan olika EU-politiker och EU-program. En del av partnerskapen har redan inlett sin verksamhet medan andra inleds inom nästa arbetsprogram 2023–2024. Hittills finns det inget partnerskap som specifikt riktar sig till skogssektorn och därför har förhandlingar inletts med Europeiska kommissionen för att kunna inleda ett skogspartnerskap från och med 2025.

Arbetet med EUFORE inleddes den 1 januari 2022, och målet för projektet är att tillsammans med ett stort antal intressenter skapa ramarna för ett internationellt, hållbart och övergripande samarbete. Deltagarna i projektet ska bedöma, definiera och tillsammans skapa en strategisk forsknings- och innovationsagenda för den europeiska skogssektorn. De ska även komplettera agendan med en färdplan som innehåller de åtgärder och de åtaganden från intressenter som behövs. Genom detta arbete stöds beredningen av ett eventuellt framtida skogspartnerskap inom ramen för Horisont Europa.

Femton medlemsorganisationer från tio olika länder deltar i EUFORE, som samordnas av Europeiska skogsinstitutet EFI. Jord- och skogsbruksministeriet har en viktig roll som samordnare för beredningen av den strategiska forskningsagendan för det framtida skogspartnerskapet.

Projektet startas med ett inledande möte i Bryssel den 24–25 november 2022. Närmare information publiceras på EUFORE:s webbplats och sociala medier.

Mer information:
Mika Kallio, projektchef, tfn 0295 162 212
mika.kallio@gov.fi

Nyhet från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 24.11.2022