Jord- och skogsbruksministeriet har öppnat ansökan om tilläggsanslag för projekt som främjar fiskerihushållningen

Nyheter - Publicerad 16.9.2019

Ministeriet beviljar på ansökan specialunderstöd för landsomfattande och övriga omfattande project som framjär fiskerihushållningen. I år gäller stödet i synnerhet fiskeövervakning samt verksamhet som tryggar mångfalden av fisk- och kräftbestång och framjär fisket som hobby.

Specialunderstöd beviljas för landsomfattande eller omfattande utvecklings-, försöks-, utbildnings-, utrednings- eller upplysningsprojekt som bidrar till att planera, genomföra, styra och utveckla hållbar användning och vård av fiskevatten samt till att effektivisera fiskeövervakningen. Ansökningstiden börjar den 16 september 2019 och löper ut den 4 oktober 2019 kl. 16.15.

Understöd får sökas av allmännyttiga samfund med rättshandlingsförmåga. Prioritet ges till projekt som på bred front tjänar dem som betalat fiskevårdsavgift samt projekt som hjälper att nå målen i den nationella fiskvägsstrategin, de artspecifika programmen och strategierna, strategin för utveckling av fritidsfisket eller strategin för fiskeriförvaltningen

När man beviljar understöd, ska man också ta hänsyn till hur godtagbart understödets användningsändamål är ur samhällsperspektivet, hur nödvändigt understödet är med beaktande av projektets eller verksamhetens art eller omfattning eller med hänseende till andra stöd samt hur konkurrensneutralt understödet är.

Understöd kan beviljas både för ett- och fleråriga projekt. Jord- och skogsbruksministeriet kan dock inte i detta skede förbinda sig till någon fortsatt finansiering utan beslut om kommande års understöd fattas årligen.

Närmare ansökningsanvisningar och ansökningsblanketter finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

Mer information:

Roni Selén, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2462, fornamn.efternamn@mmm.fi