Jord- och skogsbruksministeriet utlyser projektfinansiering för främjande av SOTKA-projekt

Nyheter - Publicerad 18.2.2022

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar understöd för riksomfattande och lokala projekt som anknyter till jord-och skogsbruksministeriets SOTKA-projekt. Med understödet stöds i år i synnerhet projekt som främjar speciellt utveckling av nya verksamhetsmodeller som utnyttjar nya finansieringsmetoder. Understöd ska sökas senast den 15 mars 2022.

SOTKA-projektet som jord- och skogsbruksministeriet inledde vid ingången av 2020 syftar speciellt till att förbättra tillståndet hos hotade andfåglar. Exempel på projekt som kan få stöd är riksomfattande förbättring av livsmiljöerna för andfåglar samt forskning om andfåglar som minskat i population och deras livsmiljöer i syfte att främja en hållbar användning av naturresurser och producera information om åtgärder med koppling till naturresurshushållningen som bidrar till andfåglarnas framgång.

I SOTKA-projektet vill man ta fram och genomföra nya finansieringsmodeller för att restaurera viltets livsmiljöer. Nya särskilda prioriteringar vid urvalet av projekt 2022 är utveckling av en verksamhetsmodell som utnyttjar nya finansieringsmetoder för att genomföra jakt på främmande rovdjur och utveckling av en verksamhetsmodell som utnyttjar nya finansieringsmetoder för att restaurera myrar med tanke på att främja viltarter, i synnerhet dalripa och sädgås.

Målet är att skapa verksamhetsmodeller med hjälp av vilka man kan samla medel eller andra resurser från olika aktörer (t.ex. privatpersoner, företag, föreningar, andra sammanslutningar, markägare) och rikta dem vidare till åtgärder och projekt som förbättrar viltets livsmiljöer.

Projektunderstöd kan beviljas allmännyttiga samfund med rättshandlingsförmåga, offentligrättsliga institut, universitet och forskningsinstitut. Ansökningstiden är den 17 februari – den 15 mars.

Beslut om understöd fattas årligen

Med understöden som beviljas kan man stöda både ett- och fleråriga projekt. Jord- och skogsbruksministeriet kan dock inte i detta skede förbinda sig till någon fortsatt finansiering, eftersom beslut om kommande års understöd alltid fattas årligen.
Närmare ansökningsanvisningar för understöden och ansökningsblanketter finns på jord- och skogsbruksministeriets sida  https://mmm.fi/sv/specialunderstod.

Ytterligare information:
Heidi Krüger, projektledare, tfn 02951 62072, fornamn.efternamn@gov.fi

Nyhet från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 18.2.2022