Jord- och skogsbruksministeriets budgetförslag 2020: Konkurrenskraftiga livsmedel och hållbar användning av naturresurser

Nyheter - Publicerad 19.8.2019

Insatsområdena i jord- och skogsbruksministeriets verksamhet 2020 är konkurrenskraftigare jordbruk och livsmedelsekonomi samt hållbar användning av naturresurser. Metoderna omfattar bioekonomi, effektiv återanvändning och ren teknik.

Anslaget för naturresursekonomi används för att skapa förutsättningar för en konkurrenskraftig affärsverksamhet som bygger på hållbar användning av naturresurser. Ytterligare samordnar man behoven när det gäller att använda och skydda naturresurser och skapa välbefinnande genom användning av naturen för rekreation. Naturresursekonomin omfattar fiskerihushållning, vilthushållning, skogsbruk, vattenhushållning och allmänna naturresursfrågor.

Verksamhetsområdets anslag ökar med dryga 27 miljoner euro enligt regeringsprogrammet. För bland annat klimatpolitiken för markandvändningssektorn föreslås ett ytterligare anslag på 15 miljoner euro, för utgifterna för användning och vård av vattentillgångar 1,4 miljoner euro, för vatten- och fiskeprojekt 1,6 miljoner euro, för främjande av vården av skogsnaturen 5,0 miljoner euro och för främjande av fiskerinäringen 2,7 miljoner euro.
Anslagen för förvaltning och forskning  säkerställer verksamheten i förvaltningsområdets största forskningsinstitut, Naturresursinstitutet. I nettobelopp ökar verksamhetsområdets anslag med dryga 11 miljoner euro, i huvudsak på grund av ökade forskningsanslag i enlighet med regeringsprogrammet.

Ansvarsfull matkedja producerar högkvalitativ och säker mat

Anslagen för jordbruk och livsmedelsekonomi används för att förbättra en konkurrenskraftig tillväxt för affärsfunktioner som bygger på bioekonomi och livsmedel. Vidare vill man genom en ansvarsfull verksamhet trygga hälsan, välbefinnandet och säkerheten hos människor, djur och växter.

Enligt det aktuella förslaget ska dryga 58 miljoner euro överföras till Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera) i enlighet med rambeslutet i våras. Detta innehåller inte anslagen för regeringsprogrammets så kallade framtidsinvesteringar som det fattas beslut om senare och till vilka också hör de ytterligare anslagen för miljö- och kompensationsersättningen 2020. I nettobelopp minskar verksamhetsområdets anslag med dryga 187 miljoner euro, utan beaktande av anslagen för regeringens framtidsinvesteringar.

Landsbygdsutvecklingen siktar på att landsbygden har goda förutsättningar för många slags företagsverksamhet och boendemöjligheter till människor i olika åldrar. Eftersom landsbygden använder sig av sina naturresurser, är miljövård ett viktigt mål för landsbygdsutvecklingen.

Ren natur, en trivsam miljö och välfungerande tjänster lockar nya invånare och andra besökare till landsbygden. Landsbygdsutvecklingens mål stödjer man genom bland annat företagsstöd, forsknings- och utvecklingsprojekt och rådgivning till landsbygden.

De viktigaste instrumenten är Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 – 2020 och det arbete som görs i det landsbygdspolitiska rådet och skärgårdsdelegationen. I nettobelopp ökar landsbygdsutvecklingens anslag med dryga sju miljoner euro.

Ytterligare satsningar säkerställer förutsättningarna för att använda geografisk information för många olika ändamål

Anslagen för lantmäteri och datalager används för produktion av information om fastigheter och terräng. Den positioneringsinformation och geografisk information som baserar sig på dessa används allt mer när det gäller näringslivet, det dagliga livet och fritidsintressen.

Ministeriet föreslår ett ytterligare anslag på två miljoner euro för att genomföra redogörelsen om politiken för geografisk information. Anslaget ska användas för utveckling och tillämpning av nya verksamhetsmodeller.
I nettobelopp ökar anslaget för lantmäteri och datalager med dryga sju miljoner euro på grund av återbetalning av avdrag av engångskaraktär samt satsningarna på genomförandet av redogörelsen om politiken för geografisk information.

Fastighets- och terrängdatasystemet bidrar till att trygga grunden för det enskilda markägandet och det nationella garantisystemet samt tillgången till information om fastigheter och terräng. Arbetet med att öppna datalager fortsätter i enlighet med planerna.

Minskade anslag för ministeriets förvaltningsområde

För förvaltningsområdet föreslås dryga 2,5 miljarder euro för år 2020. Jämfört med budgetförslaget och årets budget minskar anslaget med ett nettobelopp på 95 miljoner euro, vilket främst beror på mindre miljöersättningar enligt programmet för utveckling av landsbygden.

De beräknade inkomsterna för 2019 är något över 1,0 miljarder euro, vilket är ca 30 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten 2019. Det större anslaget beror på ökade ersättningar för utveckling av landsbygden.

Av anslagen under huvudtiteln upptar jordbruk och livsmedelsekonomi 66 procent (1 660,6 miljoner euro), landsbygdsutveckling 18 procent (448,5 miljoner euro), naturresursekonomi nio procent (217,0 miljoner euro), förvaltning och forskning fem procent ( 137,1 miljoner euro), lantmäteri och datalager två procent (50,8 miljoner euro) och Forststyrelsen en knapp procent (7,8 miljoner euro).

Arbetet med budgetberedningen fortsätter

Arbetet med budgetpropositionen 2020 fortsätter vecka 35.  Ministerierna förhandlar med finansministeriet den 28 – 29 augusti.

Regeringen sammanträder på Ständerhuset den 17 – 18 september för att förhandla om budgetpropositionen och om en plan för de offentliga finanserna. Regeringens hela budgetproposition ges ut den 7 oktober efter att den behandlats i finansutskottet och vid statsrådets allmänna sammanträde.

Ytterligare information:
Satu Haapaniemi, specialmedarbetare (livsmedelsfrågor), tfn 050 400 5193, fornamn.efternamn@mmm.fi
Teppo Säkkinen, specialmedarbetare (naturresursfrågor), tfn 050 516 2868, fornamn.efternamn@mmm.fi
Jukka Nummikoski, ekonomidirektör, tfn 0295 162022, fornamn.efternamn@mmm.fi