Jord- och skogsbruksministeriets budgetförslag tryggar försörjningsberedskapen och förnyandet av naturresursekonomin

Nyheter - Publicerad 13.8.2020

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår ett anslag på sammanlagt 2,73 miljarder euro för sitt förvaltningsområde. Ökningen jämfört med den ordinarie budgeten för 2020 är 37,6 miljoner euro. I förslaget syns ännu inte de beslut om EU-finansiering till jordbruket och utvecklingen av landsbygden som fattades i Europeiska rådet i juli.

Coronaviruskrisen, som fick en snabb och kraftig spridning i början av 2020, har lyft fram nya och oförutsedda utmaningar och risker även för livsmedelsproduktionen. Denna nya osäkerhet försvårar framförhållningen på livsmedelsmarknaden och förutsätter satsningar när det gäller att säkerställa fungerande produktions- och transportkedjor.

Enligt den situation som rådde när förslaget bereddes i våras kommer anslagen för jordbruket och livsmedelsekonomin (1,82 miljarder euro) att öka nästa år med 8,2 miljoner euro. Anslagen används för att förbättra en hållbar och konkurrenskraftig tillväxt för affärsfunktioner som bygger på bioekonomi och livsmedel. Vidare vill man trygga hälsan, välbefinnandet och säkerheten hos människor, djur och växter.

EU-finansieringen till jordbruket och utvecklingen av landsbygden preciseras

Situationen i fråga om anslagen för jordbruket och utvecklingen av landsbygden är ännu öppen. Ministeriets förslag baserar sig på läget i samband med beredningen i maj, och i det har det avgörande om EU-finansiering som nåddes i juli inte beaktats. Anslagen för jordbruket och livsmedelsekonomin samt för utvecklingen av landsbygden kommer att preciseras när EU har fattat slutliga finansieringsbeslut.

I ministeriets förslag uppgår anslagen för utveckling av landsbygden till sammanlagt 408,8 miljoner euro. Anslagen minskar i nästa års budget med 49,7 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2020. De minskade anslagen beror på den fas som verkställigheten av stödprogram befinner sig i och på tilläggen av engångsnatur för i år. Anslagen för den nuvarande perioden har budgeterats så att de motsvarar programmets framskridande.

Fortsatt stöd för bybutiker föreslås

De utvecklingspengar på 2 miljoner euro som föreslås för bybutikerna i finansministeriets budgetproposition är viktiga med tanke på utvecklingen av landsbygden. Bybutikerna som mångservicecenter utgör en väsentlig del av serviceutbudet på landsbygden och bidrar väsentligt till landsbygdens livskraft, och detta har coronavirusepidemin ytterligare betonat.

Klimatåtgärderna inom markanvändningssektorn ökar anslagen för naturreseursekonomin

I anslagen för naturresursekonomin föreslås ett tillägg på 9,9 miljoner euro nästa år, då anslaget ökar till 236 miljoner euro. Anslagsökningen beror på satsningarna på klimatpolitiken för markanvändningssektorn i enlighet med regeringsprogrammet. Enligt föresatsen kommer man att genom olika åtgärder stärka bland annat kolsänkorna och kolupptaget i åkermark. Anslag föreslås också för investeringar i biogas och näringskretsloppen på gårdarna.

Även åtgärderna för att återställa vandringsfiskbestånd i överensstämmelse med regeringsprogrammet fortsätter. För åtgärderna föreslås finansiering till ett belopp av 3,8 miljoner euro. Avsikten är dessutom att stärka finansieringen av miljöstödet till Metso-programmet med en miljon euro.

Tilläggsfinansiering för infrastrukturen för geografisk information och forskning

Avsikten är att anslagen för lantmäteri och informationsresurser nästa år ökar med 1,8 miljoner euro till sammanlagt 46,4 miljoner euro. Fastighets-, lokal- och terrängdatasystemen tryggar ägandet och det nationella garantisystemet och betjänar dessutom det digitala samhällets informationsbehov.
Avsikten är dessutom att anslagen inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde och forskningen ökas med 1,8 miljoner euro 2021. Anslag styrs till exempel till Naturresursinstitutets forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Budgetberedningen

Regeringens budgetförhandlingar förs den 25 augusti och budgeten behandlas vid budgetmanglingen den 14–15 september. Budgetpropositionen behandlas i statsrådet den 5 oktober, varefter den är offentlig.

Jord- och skogsbruksministeriets budgetförslag (pdf på finska)
Finansministeriets budgetförslag (budjetti.vm.fi på finska)

Ytterligare information:
Satu Haapaniemi, specialmedarbetare (livsmedelsfrågor), tfn 050 400 5193, fornamn.efternamn@mmm.fi
Teppo Säkkinen, specialmedarbetare (naturresursfrågor), tfn 050 516 2868, fornamn.efternamn@mmm.fi
Jukka Nummikoski, ekonomidirektör, tfn 0295 162 022, fornamn.efternamn@mmm.fi

Pressmeddelande från jord- och skogsbruksministeriet 13.8.2020


Taggar: nyheter