Jord- och skogsbruksministeriets föreslår: En miljon euro för att effektivisera användningen av underutnyttjad fisk

Nyheter - Publicerad 4.12.2020

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår ett anslag på en miljon euro för att öka användningen av underutnyttjad inhemsk fisk som livsmedel. Utkastet till förordning om finansiering är på remiss fram till den 15 januari 2021.

Regeringsprogrammet för Sanna Marins regering har som mål att öka utbudet av inhemsk fisk och dess andel av konsumtionen. Det föreslagna anslaget svarar mot denna utmaning. Användningen av många inhemska fiskarter, såsom strömming, vassbuk, nors, siklöja samt små abborrar och karpfiskar, ligger inte ens nära den potentiella nivån.

En miljon euro ska gå till utvecklingsprojekt som vill få ut nya inhemska fiskeriprodukter på marknaden. Anslaget ger möjlighet att starta projekt på uppskattningsvis 2 – 3 miljoner euro som ökar användningen av underutnyttjad fisk med cirka en miljon kilogram.

– Inhemsk fisk är ett vinnande koncept. När vi använder mer inhemsk fisk avlägsnar vi samtidigt näringsämnen från vattendragen, förbättrar folkhälsan samt sysselsättningen längs fiskerinäringens hela värdekedja. Med den föreslagna finansieringen vill vi få in nya, smakfulla fiskeriprodukter på butikshyllor, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Understöd kan sökas av företag av alla storlekar som har nya idéer om hur användningen av inhemska fiskarter kan ökas. Understödet uppgår till högst 50 procent av de stödberättigande kostnaderna och ett företag kan få högst 200 000 euro.

En förutsättning är att stödsystemet följer reglerna för statligt stöd och godkänns av Europeiska kommissionen  Ministeriet har lämnat en förhandsanmälan till kommissionen om det planerade stödsystemet. Som det ser ut nu inleds ansökan om stöd i början av 2021. Understödet beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Utlåtandena ska lämnas in senast den 15 januari 2021 till jord- och skogsbruksministeriets registratorskontor: kirjaamo@mmm.fi.

Mer information:

Timo Halonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 411, timo.halonen(at)mmm.fi

Heta Ratasvuori, specialsakkunnig, tfn 0295 162 016, heta.ratasvuori(at)mmm.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet  4.12.2020


Taggar: fiskar, kalat @sv