Jordbruksministrarna eniga om EU:s djurskyddsmärkning

Nyheter - Publicerad 18.12.2020

Europeiska unionens råd (jordbruk och fiske) sammanträdde i Bryssel den 15 – 16 december för att besluta om fiskekvoter för till exempel Atlanten, Nordsjön, Medelhavet och Svarta havet. Rådet antog också slutsatserna om djurskyddsmärkning. Finland representerades på mötet av den ställföreträdande ständiga representanten Minna Kivimäki.

Jordbruks- och fiskeriministrarna godkände enhälligt medlemsländernas slutsatser om djursskyddsmärkning på livsmedelsförpackningar. Arbetet inleddes redan under Finlands ordförandeskap hösten 2019, då rådets slutsatser om djurens välbefinnande godkändes. Finland understödjer utvecklingen av EU:s enhetliga djurskyddsmärkning.  Märkningen ger konsumenterna mer information om djurens välbefinnande, förbättrar djurhälsan och möjliggör också en rättvisare ersättning till producenterna för deras satsningar på djurens välbefinnande. Rådets slutsatser är en stark signal till kommissionen om arbetet för att utveckla en EU-omfattande djurskyddsmärkning och ger kommissionen riktlinjer för att bereda märkningen.

Ministrarna nådde inte enighet om rådets slutsatser om näringsvärdesdeklarationer, näringsinnehållsprofiler eller ursprungsmärkningar på livsmedelsförpackningar. Enigheten var nära, men föll när tre medlemsländer motsatte sig slutsatserna. Ordförandens slutsatser understöddes dock av en majoritet av medlemsländerna. Flest delade åsikter hade medlemsländerna om näringsvärdesdeklarationer. Finland betonade tillsammans med flera andra länder att diskussionerna i vilket fall som helst  utgör en god grund för att fortsätta arbetet senare. Finland påpekade också att konsumenternas möjligheter att få information om livsmedlens näringsinnehåll och ursprung bör förbättras ytterligare.

Arbetet med de nya EU-omfattande livsmedelsmärkningarna har bara inletts och att ta fram nya märkningar kommer att ta flera år i anspråk.

Rådet nådde en överenskommelse om fiskekvoterna för Atlanten, Nordsjön, Medelhavet och Svarta havet 2021 samt för djuphavsbestånden 2021 och 2022. Eftersom förhandlingarna om fiskeregleringen mellan Förenade kungariket och EU fortfarande pågår, beslutade rådet tillämpa tillfälliga fiskekvoter för de viktigaste fiskbestånden som berörs av förhandlingarna. De tillfälliga kvoterna för första kvartalet 2021 fastställdes i regel till 25 procent av årets nivå.

Under lunchmötet gav ordförandelandet Tyskland en översikt över hur reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) har gått framåt under Tysklands ordförandeskap. Tyskland har gjort betydande framsteg i förhandlingarna om reformen och Finland är nöjt med Tysklands arbete.  Ministrarna lyfte fram behovet av att nå en politisk överenskommelse med Europaparlamentet under våren 2021 så att arbetet med att införa GJP-reformen kan fortsätta.

Mer information:

Kari Valonen, lantbruksråd, tfn +358 295 162 047
Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman, tfn +358 295 162 494

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet  18.12.2020