Jordbruksministrarna gav sitt stöd till den första delen av kommissionens åtgärdspaket – arbetet för att minska jordbrukarnas börda fortsätter

Nyheter - Publicerad 27.3.2024

EU:s jordbruksministrar samlades till möte i rådet för jordbruk och fiske i Bryssel den 26 mars 2024. Ministrarna fortsatte diskussionen om krisen inom jordbruket och diskuterade även marknadssituationen inom sektorn. Finlands representant vid mötet var jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

Början av 2024 har präglats av flera olika jordbruksprotester runtom i Europa. Flera orsaker ligger bakom jordbrukskrisen, och för att underlätta jordbrukarnas svåra situation krävs det beslut på EU-nivå.  Jordbruks- och fiskerådet har tillsammans med kommissionen sökt lösningar på denna kris. Den 15 mars 2024 föreslog kommissionen ett åtgärdspaket som bland annat innehåller ändringar i de EU-förordningar som gäller den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP).
I rådet gav ministrarna sitt politiska stöd till denna första del av åtgärdspaketet. Ändringarna av förordningarna kommer att behandlas skyndsamt i EU så att de hinner behandlas under det nuvarande Europaparlamentets mandatperiod och genomföras så snart som möjligt i medlemsstaterna.

Kommissionens förslag ska göra politiken smidigare

Den förordningsändringar som kommissionen föreslår syftar till att göra bestämmelserna i CAP mer flexibla. Förslaget kommer bland annat att göra det möjligt för medlemsstaterna att anpassa miljökraven i villkorligheten i vissa situationer, till exempel på grund av svåra väderförhållanden. Kommissionen föreslår ett allmänt undantag som gör det möjligt för medlemsstaterna att tillfälligt och riktat tillåta undantag från kraven i villkorligheten. Dessutom kommer kommissionen att införa fler möjligheter till flexibilitet bland annat i fråga om de krav i villkorligheten som gäller minimimarktäcke (GAEC 6), växtföljd (GAEC 7) och icke-produktiva arealer (GAEC 8). Kommissionen föreslår också att gårdar på mindre än 10 hektar ska kunna undantas från övervakning och påföljder enligt villkorligheten. Förslaget gör det också möjligt för medlemsstaterna att göra ändringar i sina CAP-planer två gånger om året. Närmare information om hur dessa flexibilitetsmekanismer kommer att genomföras i Finland fås när beredningen av ärendet inleds.

Kommissionens förslag är en del av ett mer omfattande paket som syftar till att underlätta jordbrukarnas situation, och kommissionen kommer även att se över lagstiftning på lägre nivå. Kommissionen kommer också att lägga fram ett åtgärdspaket för att förbättra jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan.

Ett steg i rätt riktning, men mer arbete krävs

EU:s jordbruksministrar har efterlyst snabba och effektiva svar på jordbrukskrisen. Ministrarna stödde kommissionens paket, men många betonade behovet av fortsatt arbete.
”Det är bra att kommissionen snabbt har tagit itu med detta och försöker strävar efter flexibilitet, både för förvaltningen och för jordbrukarna.  Tyvärr kommer denna flexibilitet inte omedelbart att underlätta jordbrukarnas börda, eftersom ändringarna först måste verkställas”, konstaterade minister Essayah.

Vid mötet betonade Finland vikten av ett fortsatt arbete, särskilt för att förbättra jordbrukarnas ställning. Kommissionen förväntas lägga fram förslag om detta under våren.
”Jag stöder kommissionens idé om att inrätta ett särskilt observatorium för övervakning av livsmedelskedjan. Det är viktigt att följa med priserna, kostnaderna och producenternas marginaler. På samma sätt är det viktigt att öka transparensen kring prisbildningen i hela kedjan. Uppdateringen av direktivet om otillbörliga handelsmetoder bör påskyndas”, betonade minister Essayah vid mötet.

Förordningen om avskogningsfria produkter oroar majoriteten av ministrarna

Vid mötet betonades behovet av att även förenkla genomförandet av EU:s förordning om avskogningsfria produkter. Finland deltog i Österrikes anförande tillsammans med Sverige, Slovenien, Polen, Italien och Slovakien. Under diskussionen uttryckte också många andra medlemsstater sin oro över denna förordning. Ett tjugotal ministrar stödde en förenkling av genomförandet och ett uppskjutande av tillämpningen av förordningen, eftersom kommissionen ännu inte har givit sina riktlinjer för genomförandet, klassificeringen av länder i olika riskkategorier inte är klar och det finns brister i hur verktyget för registrering av produkter fungerar.

I anförandet efterlystes rättslig säkerhet för jordbrukarna, skogsägarna och medlemsstaterna. Som en praktisk åtgärd föreslogs det att avlägsnandet av träd från områden på mindre än en halv hektar ska undantas från förordningens tillämpningsområde. Minister Essayah betonade vikten av att hitta lösningar snabbt, så att investeringar inom nötkreatursskötseln kan fortsätta nu när det är möjligt att bygga igen på våren.

Ukrainas minister deltog i mötet

Ministrarna diskuterade också marknadssituationen inom jordbrukssektorn, och hörde kommissionens marknadsöversikt som i synnerhet gällde läget efter     invasionen av Ukraina. Ukrainas jordbruksminister deltog i mötet och berättade om landets situation.

Man diskuterade Ukrainas import av jordbruksprodukter till EU, som har varit föremål för intensiva förhandlingar under de senaste veckorna. Finland anser att Ukraina måste stödas med alla medel och att den för Ukraina viktiga exporten av jordbruksprodukter måste vara möjlig både till EU och via EU till tredjeländer.

Under rådets övriga ärenden diskuterades fiske. Spanien lyfte fram domstolsfall C-330/22, som gällde ett beslut om fiskemöjligheter som fattades under det finska ordförandeskapet 2019. Medlemsstaterna ansåg att domstolens avgörande är viktigt, eftersom det i det konstateras att rådet har agerat inom ramen för sina befogenheter samt förtydligas vilka reglerna är för fastställande av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och betonas behovet av att ta hänsyn till socioekonomiska faktorer.

Ytterligare information

Iina Mattila, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 504 736 221 fornamn.efternamn@gov.fi
Kari Valonen, specialsakkunnig, tfn +32 473 525 630, fornamn.efternamn@gov.fi

En noggrannare beskrivning av kommissionens förslag till förordning finns i jord- och skogsbruksministeriets E-skrivelse till riksdagen (på finska): https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/E_16+2024.aspx

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 27.3.2024


Taggar: EU, jordbruk