Jordbruksministrarna gav sitt stöd till en utvidgad ursprungsmärkning av livsmedel

Nyheter - Publicerad 28.5.2024

EU:s jordbruksministrar sammanträdde i Bryssel den 27 maj 2024. Ministrarna diskuterade bland annat beredskapen inför kriser och olika risker inom jordbruket samt marknadsläget och ursprungsmärkningen av livsmedel.

Finlands representant vid mötet var jord- och skogsbruksminister Sari Essayah. I samband med mötet träffades de nordiska och baltiska ländernas ministrar för en lunch om framtiden för EU:s jordbruk. Dessutom undertecknade ministrarna i de skogrika medlemsstaterna regler enligt vilka For Forest-gruppen kan utvidgas i framtiden. I gruppen ingår för närvarande Finland, Sverige, Österrike och Slovenien.

Jordbruksministrarna gick igenom marknadsläget inom jordbrukssektorn och diskuterade krishantering och beredskap för olika risker. Finland betonade vikten av en lönsam jordbruksproduktion.

”Övergången till hållbarare produktionssätt förutsätter att den också sker på ett ekonomiskt hållbart sätt. Gårdar som är ekonomiskt starka är också mer tåliga mot sämre år och exceptionella omständigheter”, sade minister Essayah.

Enligt ministrarna är krisåtgärderna nödvändiga för att stödja producenterna och stabilisera marknaden vid störningar. Åtgärderna måste också svara mot behoven. Utöver krisstöden är det viktigt att sörja för jordbrukarnas kompetens, gårdarnas ekonomi och anpassningen till klimatförändringarna för att jordbrukarna ska klara sig i olika situationer.

Marknadsläget inom jordbruket har påverkats av vårens exceptionella väderleksförhållanden som rådde runt om i Europa både före och under sådden. Minister Essayah berättade om situationen i Finland. Till exempel inleddes vårsådden sent i förhållande till den normala tidsplanen, eftersom det ännu i mitten av april snöade till och med i landets södra delar. Under den andra veckan i maj förändrades situationen helt när vädret blev varmt och torrt.

Finland stödde Tysklands förslag om att utvidga och förenhetliga ursprungsmärkningen av livsmedel till nya produkter.

”Reformen skulle gynna konsumenterna som är allt mer intresserade av matens ursprung och producenterna som skulle kunna stärka sin ställning i livsmedelskedjan. Den kommande kommissionen bör snabbt ta upp frågan på sin agenda och föreslå att den nuvarande lagstiftningen utvidgas”, sade minister Essayah.

Mer information 

Marjo Loponen, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 308 5411, fornamn.efternamn@gov.fi
Kari Valonen, specialsakkunnig, tfn +32 473 525 630, fornamn.efternamn@gov.fii

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 28.5.2024


Taggar: EU, jordbruk, lantbruk, mat