Jordbrukspolitikens framtid, EU:s bioenergistrategi och proteinsjälvförsörjning på rådets agenda

Nyheter - Publicerad 17.2.2018

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Bryssel den 19 februari 2018. Huvudtemat för mötet är Europeiska kommissionens meddelande om den gemensamma jordbrukspolitikens framtid. Rådet diskuterar också uppdatering av EU:s bioenergistrategi och får ta del av kommissionens översikt över hur arbetet med EU:s proteinplan går framåt. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företräder Finland vid mötet.

Diskussionen om den gemensamma jordbrukspolitiken sker utifrån frågor som ställts av ordförandelandet Bulgarien. Direktstöden för jordbruket är enligt Finland ett viktigt inkomstbalanserade instrument som ger jordbrukare skäliga inkomster och konsumenter trygga livsmedel till ett skäligt pris.

Finland anser att produktionskopplade stöd hjälper att nå jordbrukspolitikens gemensamma mål när det gäller aktivt jordbruk, EU:s proteinsjälvförsörjning och diversifierade produktion. För att uppnå klimat- och miljömålen ska medlemsländerna ges tillräckligt med valfrihet så att länderna som har olika naturförhållanden och jordbruk kan välja de lämpligaste sätten för att nå målen.

Jordbruksministrarna diskuterar också uppdatering av EU:s bioenergistrategi med fokus på jordbruksområdet. Enligt Finland är det viktigt att uppdateringen beaktar hela kedjan från hållbara förnybara naturresurser och en resurseffektiv produktionsprocess ända till användning, återanvändning och energiåtervinning av produkter och tjänster.

Ytterligare kommer rådet för jordbruk och fiske att ta del av kommissionens lägesrapport om en proteinplan. Finland ställer sig bakom EU:s gemensamma proteinplan. Enligt Finland ska planen också ta upp andra vegetariska proteinkällor, till exempel oljeväxter och restprodukter från olika slags industriella processer, än ökad produktion av proteingrödor. Proteinplanen kan användas i beredningen av nästa CAP eftersom  underskottet av protein i EU är ett känt och erkänt problem.

Ytterligare information:
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 0295 16 2269, kari.valonen(at)mmm.fi

Jord- och skogsbruksministeriet, pressmeddelande, 16.2.2018 


Taggar: biotalous @sv