Klimatfonden Ilmastorahasto Oy påskyndar koldioxidsnålhet och främjar digitalisering

Nyheter - Publicerad 27.10.2020

Det statliga utvecklingsbolaget Valtion kehitysyhtiö Vake Oy överförs till arbets- och näringsministeriets ägarstyrning i december. Samtidigt ändras bolagets namn till Ilmastorahasto Oy. Vake Oy har hittills hört till ägarstyrningen vid statsrådets kansli.

Efter överföringen av ägarstyrningen ger arbets- och näringsministeriet Ilmastorahasto ett handlingsdirektiv samt utser en ny styrelse och ett nytt investeringsråd för bolaget. Regeringens finanspolitiska ministerutskott gav sitt bifall åt lösningarna vid sitt möte den 23 oktober 2020. Ministeriet bedömer att Ilmastorahasto Oy är beredd att inleda sin verksamhet under december månad.

– Ilmastorahastos verksamhet fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, sätta fart på industrins koldioxidsnålhet och främja digitaliseringen. Målet är att minska växthusgasutsläppen, effektivisera användningen av naturresurser och främja naturens mångfald, berättar arbetsminister Tuula Haatainen. Hennes ansvarsområde omfattar fondens ärenden i arbets- och näringsministeriets arbetsfördelning.

För omställningen till en koldioxidsnål ekonomi behövs det tillräckliga satsningar på bland annat cirkulär ekonomi, ren teknologi och effektivare energiutnyttjande. Fonden har till uppgift att minska de finländska företagens klimatavtryck och stärka handavtrycket, dvs. de positiva miljökonsekvenserna.

De aktier i Posti Group Abp, Altia Abp, Vapo Oy och Nordic Morning Group Abp som ägs av Vake överlåts till statsrådets kansli och ägs direkt av staten. De Neste Abp aktier som ägs av Vake (8,3 procent) förblir i Ilmastorahasto Oy:s ägo, dock så att behörigheten i fråga om Neste Abp:s ägarstyrning fortfarande är en helhet vid statsrådets kansli.

Klimatfonden har i oktober 2020 disponibla medel på ca 70 miljoner euro. Klimatfonden kapitaliseras direkt ur statsbudgeten med 300 miljoner euro. Regeringen lade fram ett förslag om detta den 23 oktober i sin sjunde tilläggsbudgetproposition för 2020. Dessutom har Ilmastorahasto i fortsättningen dividendintäkter på 8,3 procent av Nestes ägande.

– Klimatfondens primära investeringsobjekt är företagsdrivna investeringar i industriell skala, där det t.ex. är fråga om demonstrationsprojekt för ny teknik eller byggande av en pilotanläggning. De objekt som finansieras kan vara samföretag mellan privata och offentliga aktörer. Klimatfonden kan också delta i olika offentliga plattformar som effektiviserar nyttjandet av data, skisserar minister Haatainen.

Bolaget kan bevilja finansiering i form av eget och främmande kapital och det kan vara förenat med ett stödelement. Stödelementet för eventuell finansiering bedöms katalysera en förändring och möjliggöra i synnerhet främjande av innovativa klimatlösningar och koldioxidsnåla lösningar i initialskedet. Kapitallån kan vara en naturlig finansieringsform för Ilmastorahasto. Målet för Ilmastorahastos verksamhet är att på lång sikt i sin helhet vara självbärande.

Ilmastorahasto kompletterar också de åtgärder i EU:s stora återhämtningsinstrument som främjar en grön omställning. Regeringen har vid budgetmanglingen beslutat att från programmet för hållbar tillväxt reservera 0,9–1,2 miljarder euro för den ekonomiska strukturomvandling som stöder den gröna omställningen.

Ilmastorahasto kompletterar de åtgärder som stöds av inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde för att stödja hållbar tillväxt. En nära dialog mellan Klimatfonden, Business Finland, Finnvera, VTT och Tesi säkerställer att specialuppgiftsföretagens aktiviteter inte överlappar varandra och å andra sidan säkerställer att det inte finns några betydande luckor eller flaskhalsar på marknaden.

Ytterligare information:
Ville Kopra, arbetsministerns statssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 040 8261 358
Petri Peltonen, understatssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 62 663

Klimatfonden Ilmastorahasto Oy – presentation på finska (ppt) 27.10.2020 PDF 123kB

Pressmeddelande från Finlands Arbets- och näringsministeriet