Kommissionen har lagt fram ett förslag om skogsövervakning

Nyheter - Publicerad 23.11.2023

Den 22 november lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till förordning om skogsövervakning. Syftet med förslaget är att producera jämförbar och aktuell skogsdata till stöd för beslutsfattandet.

Det lagstiftningsförslag som gäller övervakningen av skogarnas tillstånd och de frivilliga strategiska skogsplanerna är en del av genomförandet av EU:s skogsstrategi 2030. Syftet med ett heltäckande och harmoniserat kunskapsunderlag är att förbättra beslutsfattandet om skogar.

Förslaget innehåller ett tjugotal indikatorer som beskriver skogarna. Värdena för en del av indikatorerna ska produceras av kommissionen genom fjärranalyser och för andra indikatorer av medlemsstaterna bland annat genom riksskogstaxering.

Enligt kommissionen är det lättare att svara på olika skador och hot som drabbar skogarna, såsom torka och skogsbränder, med hjälp av ett högklassigt och geografiskt noggrant övervakningssystem. Enligt förslaget ska detta system omfatta alla skogar i EU-länderna. Kommissionen anser att det är ett problem att det för närvarande inte finns tillräckligt med harmoniserade data som omfattar hela EU. Kommissionen anser också att medlemsstaternas skogsplaner inte är tillräckligt heltäckande och långvariga för att svara på förväntningarna om en mångsidig användning av skogarna.

Skogsdata ska produceras för kommissionens system

Finland stöder kunskapsbaserat beslutsfattande och främjar öppen tillgång till information om skogstillgångar nationellt och internationellt. Ett tillförlitligt och omfattande kunskapsunderlag är en viktig grund för beslutsfattandet om skogar. Därför har Finland stött produktionen av harmoniserade data även på EU-nivå. Det är viktigt att informationen om skogarnas tillstånd är lättillgänglig, och att samarbetet för att harmonisera rapporteringen fortsätter.

Finland börjar nu bereda sin ståndpunkt om kommissionens förslag. Förslaget innebär en förändring jämfört med nuläget, där medlemsstaterna svarar för att producera och analysera information om skogarna. Enligt förslaget ska medlemsstaterna i fortsättningen även producera information för det system som inrättas av kommissionen. Detta kan medföra kostnader. Finland granskar förslaget till förordning med tanke på det mervärde och den kostnadseffektivitet som förslaget ska medföra.

Utöver övervakning av skogarnas tillstånd uppmuntras medlemsstaterna genom förslaget att utarbeta frivilliga strategiska skogsplaner.

Vid förhandspåverkan lyfte Finland fram vikten av att undvika överlappande arbete och av att erkänna de befintliga nationella strategiernas roll när det gäller att främja skogsrelaterade mål. Finlands nationella skogsstrategi har utarbetats i samarbete med många berörda parter, och i strategin beaktas de olika aspekterna av hållbarhet på ett heltäckande sätt.

Ytterligare upplysningar: Juha Roppola, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 2169, juha.roppola@gov.fi.

Jord- och skogsbruksministeriet pressmeddelande 23.11.2023