Kommissionen lade fram en ny bioekonomisk strategi för att utveckla ett hållbart Europa

Nyheter - Publicerad 15.10.2018

Den 11 oktober lade Europeiska kommissionen fram en uppdaterad strategi och handlingsplan för att utveckla en hållbar och cirkulär ekonomi som ska tjäna det europeiska samhället, miljön och ekonomin. Riktlinjerna i den nya bioekonomiska strategin stöder Finlands nationella strategival och åtgärder väl.

Med den nya bioekonomiska strategin strävar kommissionen efter att skapa ett nytt uppsving för sysselsättning, tillväxt och investeringar i EU. Strategin syftar till att förbättra och utvidga den hållbara användningen av förnybara resurser i regionerna för att man ska kunna bemöta globala och lokala sociala utmaningar som klimatförändringen och hållbar utveckling.

– Den nya strategin identifierar skillnader i möjligheter mellan regionerna och uppmuntrar oss att använda oss av vårt eget kunnande. Finlands erfarenheter har inspirerat även andra att utarbeta en bioekonomisk strategi baserad på god kännedom om och hantering av biomassor samt utveckling av innovativa produkter och tjänster och kompetens på hållbar grund, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

– Digitaliseringen kommer att göra det möjligt att dela exaktare information om tillgängliga material och var de befinner sig i kretsloppet. Finlands tekniska kunskapsbas om allt från skogsbruk till fotonik kan användas för att lösa allvarliga klimatutmaningar, fortsätter minister Lintilä.

– En hållbar bioekonomi har en viktig roll när det gäller att motverka klimatförändringen. Jag hoppas att de finländska aktörerna djärvt försöker dra nytta av den omfattande finansiering som kommissionen föreslagit t.ex. för att utveckla lösningar som kan ersätta konventionell plast, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä bedömer att bioekonomin kan medför nya möjligheter för landsbygden.

– Bioekonomin uppmuntrar till innovationer, som ger mervärde och efterfrågan på hållbart producerat trä samt bättre möjligheter att utnyttja biprodukter effektivare inom jord- och skogsbruket, konstaterar Leppä.

För att få till stånd en hållbar och förnyande tillväxt och bioekonomi i EU krävs gemensamma, breda ansträngningar från offentliga sektorn och näringslivet. De tre huvudmålen i strategin är att 1) utvidga och förstärka de biobaserade sektorerna, 2) snabbt införa bioekonomier runt om i Europa och 3) skydda ekosystemet och förstå bioekonomins ekologiska begränsningar.

För att driva på dessa gemensamma ansträngningar kommer kommissionen redan nästa år att lansera 14 konkreta åtgärder. Bland dessa åtgärder ingår att

  • inrätta en cirkulär bioekonomisk tematisk investeringsplattform värd 100 miljoner euro
    underlätta utvecklingen av nya hållbara bioraffinaderier
  • utveckla en strategisk agenda för inrättande av hållbara livsmedels- och jordbrukssystem, ett hållbart skogsbruk och biobaserade produkter
  • lansera pilotåtgärder för utveckling av bioekonomier i landsbygds-, kust-, och stadsområden exempelvis på områdena avfallshantering och koldioxidlagring
  • inrätta en stödfunktion för bioekonomiska frågor för EU-länder inom ramen för Horisont 2020 i syfte att utveckla nationella och regionala bioekonomiska agendor
  • skapa hållbara och ekologiska verksamhetsmodeller och ett EU-omfattande övervakningssystem.

Bioekonomin omfattar alla sektorer som bygger på biologiska resurser, såsom jord- och skogsbruk, fiske, livsmedel, bioenergi och biobaserade produkter. Inom EU omsätter bioekonomin årligen omkring två biljoner euro och sysselsätter ungefär 18 miljoner människor. Den är också en mycket viktig del av främjandet av tillväxt på landsbygden och i kustområden.

EU finansierar redan forskning, demonstration och mobilisering av hållbara, inkluderande och cirkulära biobaserade lösningar, inklusive 3,85 miljarder euro som anslagits inom ramen för EU:s finansieringsprogram Horisont 2020. För perioden 2021–2027 har kommissionen föreslagit att anslå sammanlagt tio miljarder euro inom ramen för Horisont Europa för livsmedel och naturresurser, inklusive bioekonomin.

Mer information på nätet:
Kommissionens pressmeddelande: En ny bioekonomisk strategi för ett hållbart Europa (11.10.2018)
Broschyr, informationssida och informationsgrafik om kommissionens bioekonomiska strategi

Ytterligare upplysningar:
Jukka Ihanus, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 463 9929
Teppo Säkkinen, jordbruksministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868
Sari Tasa, projektchef, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 439 4819
Liisa Saarenmaa, biträdande avdelningschef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2429
Jarmo Muurman, miljöråd, miljöministeriet, tfn 029 525 0185

 

Arbets- och näringsministeriet, Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet, pressmeddelande 12.10.2018