Kommissionen offentliggjorde preliminära förslag till skogliga referensnivåer

Nyheter - Publicerad 7.7.2020

Enligt Europeiska kommissionens förslag ska referensvärdet för kolsänkor i finska skogar utan träprodukter vara cirka -23,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv) per år och med träprodukter cirka -29,4 miljoner ton. De nya värdena har beräknats utifrån diskussionerna mellan Finland och kommissionen. I beräkningarna har man beaktat experternas kommentarer fram till dess.

De preliminära värdena ska nu analyseras av en expertgrupp, varefter ärendet behandlas i kommissionen. Enligt förordningen om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) ska kommissionen anta en delegerad akt som innehåller de slutliga referensvärdena senast den 31 oktober 2020.

Referensnivån grundar sig på beräkningsreglerna i förordningen – det är varken ett mål eller en prognos

Referensvärdet är en kalkylmässig beräkning av de skogliga kolsänkorna 2021 – 2025, förutsatt att samma rutiner för hållbar skogsvård tillämpas som under perioden 2000 – 2009. Referensnivån är alltså varken Finlands eller något annat medlemslands mål eller prognos för kolsänkor.

För att det värdet för kolsänkor som baserar sig på inventeringsuppgifterna 2021 – 2025 senare ska kunna jämföras med referensnivån, ska beräkningarna bygga på så enhetliga grunder som möjligt. Därför kommer det med stor sannolikhet att göras flera tekniska korrigeringar i referensnivåberäkningarna under de kommande åren allteftersom metoderna för växthusgasinventeringen utvecklas. Finlands referensvärden kommer således med stor sannolikhet att ändras ännu efter att kommissionen i höst fastställer värdena.

Beräkningarna har tagit lång tid i anspråk

Arbetet med beräkningarna har pågått redan i ett par år. Under denna tid har värdena varierat för de flesta medlemsländer. Det referensvärde som kommissionen nu föreslår för Finland är mindre än det värde som sändes till kommissionen i december 2018, men högre än det uppdaterade värde som sändes i december 2019.

Det senaste förslaget till korrigering av referensvärdet levererade Finland till kommissionen den 18 juni 2020 (pdf 796kB) (på engelska). De beräkningar som gäller Finland har tagits fram av Naturresursinstitutet, mer information finns på luke.fi (på finska).

Mer information:
Tatu Liimatainen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 075, fornamn.efternamn@mmm.fi
Paula Ollila, forskare, Naturresursinstitutet, tfn 0295 322 003, fornamn.efternamn@luke.fi

Pressmeddelande från jord- och skogsbruksministeriet 7.7.2020


Taggar: nyheter