Kompensationsbidrag och förbindelser om ekologisk produktion kan sökas, miljöförbindelser förlängs med ett år på nuvarande villkor

Nyheter - Publicerad 22.4.2021

Statsrådet godkände på torsdagen flera förordningar som gäller jordbrukets miljöstöd. Ansökningsti-den för kompensationsbidrag, förbindelser som gäller ekologisk produktion och ekologisk husdjurs-produktion börjar snart. Man kan också ansöka om förlängning av miljöförbindelser och miljöavtal med ett år. Avtal som handlar om vård av våtmarker och jordbruksnaturens biologiska mångfald samt landskap är också strax aktuella.

Statsrådet godkände på torsdagen flera förordningar som gäller jordbrukets miljöstöd. Kompensat-ionsersättning och förbindelser som gäller ekologisk produktion och ekologisk husdjursproduktion kan ansökas. Man kan också ansöka om förlängning av miljöförbindelser och miljöavtal med ett år. Avtal som handlar om vård av våtmarker och jordbruksnaturens biologiska mångfald samt landskap kan också ansökas.

Stödsystemen baserar sig på programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandet 2014 – 2020 vars ändringar kommissionen godkände den 14 april 2021.

År 2021 kan odlare ansöka om kompensationsersättning och ingå nya femåriga förbindelser om ekologisk produktion. Till en gällande förbindelse om ekologisk produktion kan också fogas nya ersättningsberättigade arealer. Odlare kan också ingå en ny förbindelse om den nya arealen är över fem hektar stor.

Jordbrukaren kan ansöka om en förlängning av miljöförbindelsen med ett år. Nya miljöförbindelser kan inte ingås, men till de gällande förbindelserna kan enligt en nyskiftesplan fogas nya åkerarealer som inte gett rätt till stöd. Arealen kan vara högst fem, på små gårdar högst en hektar stor.  Till förbindelserna kan också fogas ersättningsberättigad areal som den som förbundit sig till miljöersättningssystemet har uppgett i stödansökan år 2020. Trots att nya miljöförbindelser inte är möjliga, kan förbindelsen dock fördelas eller överföras till en annan person vid till exempel generationsväxlingar.

Miljöavtal och avtal om att bevara genetiska resurser inom jordbruket, vilka löper ut i år, förlängs med ett år på tidigare villkor om jordbrukaren så önskar.  I avtalen som gäller ursprungsraser krävs inte att djuren förökar sig om skyldigheten redan har uppfyllts. Nya miljöavtal som gäller vård av våtmarker, jordbruksnaturens mångfald och landskap kan sökas. Också nya avtal om att bevara genetiska resurser inom jordbruket kan sökas.

Ersättning kan sökas för att genomföra icke-produktiva investeringar som handlar om att anlägga våtmarker.

När det gäller de skiftesspecifika åtgärderna placering av flytgödsel och återvinning av näringsämnen och organiska ämnen har den areal som ger rätt till ersättning höjts från 60 procent till 80 procent av gårdens ersättningsberättigade areal.

Ytterligare information:
Juha Palonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2356
Antero Nikander, jordbruksöverinspektör, tfn 040 318 8957
Suvi Ruuska, konsultativ tjänsteman, tfn  040 839 6599

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 22.4.2021