Konkurrenskraftsrådet uppmanar medlemsländerna och kommissionen att stimulera utvecklingen av en hållbar bioekonomi i Europa

Nyheter - Publicerad 9.12.2019

EU:s konkurrenskraftsråd gav slutsatser om EU:s bioekonomistrategi den 29 november 2019. I de slutsatser som beretts under Finlands ledning uppmanas medlemsländerna och kommissionen att stärka utvecklingen av bioekonomin i Europa.

EU-länderna har skapat gemensamma strategiska avsikter för att genomföra bioekonomistrategin.

Enligt bioekonomistrategin bidrar en ekonomisk tillväxt som baserar sig på hållbar användning av förnybara naturresurser till att uppnå klimatmålen samtidigt som den stödjer landsbygdens och kustområdenas utveckling och ser till att åtgärder vidtas inom ramen för jordens bärkraft.

I slutsatserna identifieras bioekonomins möjligheter att erbjuda lösningar för att bekämpa klimatförändringen och anpassa sig till den. Medlemsländerna vill att bioekonomin ska ingå i EU:s Green Deal-initiativ, vars mål är ett klimatneutralt Europa 2050.

– Vi anser att slutsatserna är viktiga just därför att den nya kommissionen som strax ska inleda arbetet kommer att ta upp bioekonomifrågan på sin arbetslista, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

I slutsatserna behandlas bioekonomin på ett övergripande sätt med beaktande av sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. På detta sätt säkerställs en rättvis och deltagandebaserad förändring mot ett klimatneutralt samhälle för alla människor.

– Slutsatserna lyfter fram de möjligheter som bioekonomin kan erbjuda för primärproducenter. De ska beaktas i biobaserade värdekedjor i högre grad.  Vi måste se till att de får en rättvis andel av det mervärde som värdekedjorna ger, säger Jari Leppä.

Därför ska ärendet behandlas av rådet för jordbruk och fiske i december.

Nationella bioekonomistrategier samt forskning, innovationer och investeringar som drivkraft

Enligt slutsatserna bidrar forskning och innovationer till investeringar som främjar en hållbar bioekonomi och en klimatneutral ekonomi.

– Här ser vi hur viktigt det är att samarbeta både på europeiskt och internationellt plan för att vi ska kunna minska beroendet av fossila produkter och klara EU:s klimatåtaganden, säger Jari Leppä.

Enligt slutsatserna är det nödvändigt att de länder och regioner som ännu inte har någon bioekonomistrategi får hjälp med att ta fram sådana strategier.

Till exempel när det gäller nationella bioekonomistrategier kan man ge expertstöd och råd om hur olika finansieringskällor kan användas för att främja regionala och lokala bioekonomier. Möjligheterna att finansiera innovativa bioekonomiska projekt blir också bättre när fonden Circular Bioeconomy Investment inrättas.

EU:s bioekonomistrategi

  • EU:s uppdaterade bioekonomistrategi publicerades i oktober 2018.
  • Finlands EU-ordförandeskap inleddes med EU:s konferens om bioekonomi i Helsingfors i juli. Då kom man överens om att Finland ska bereda rådets slutsatser om EU:s uppdaterade bioekonomistrategi. Slutsatserna är EU-ländernas gemensamma överenskommelse om beredningen av EU-ärenden.
  • Slutsatserna arbetades fram på bred front under ledning av forskningsarbetsgruppen.
  • Rådet påpekar att en hållbar bioekonomi bör vara en viktig del av att genomföra den europeiska gröna given.
  • I slutsatserna efterlyses starkare utveckling av bioekonomin i Europa. Kommissionen uppmanas också att följa förändringarna i den bioekonomiska omvärlden och vid behov uppdatera strategin senast 2022.

Jord- och skogsbruksministeriets nyhet 29.11.2019 17.20 (Publicerad på svenska 4.12.2019)