Lagen om beskogningsstöd stadfästes – ansökan öppnas i mars

Nyheter - Publicerad 17.12.2020

Republikens president har stadfäst lagen om temporärt stöd för beskogning. Lagen träder i kraft vid ingången av 2021 och stöd kan sökas hos Skogscentralen från ingången av mars. Det nya stödsystemet är en av åtgärderna för att öka kolupptaget och minska utsläppen från markanvändningssektorn i Finland.

Stöd för beskogning beviljas privata markägare för beskogning av så kallad impedimentmark, till exempel åkerskiften som inte längre används för odling samt gamla torvutvinningsområden. I Finland finns uppskattningsvis 120 000 hektar impedimentmark som lämpar sig för beskogning.  Att beskoga i synnerhet områden med torvunderlag ger stora klimatfördelar.

– Lagen om beskogningsstöd är ett av sätten att genomföra klimatåtgärder inom markanvändningssektorn i enlighet med regeringsprogrammet. Kolupptaget kretsar kring allt det som växer och stödet uppmuntrar markägarna att plantera ny skog på impedimentmark, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Avsikten är inte att beskoga områden som aktivt används till odling. Stöd får inte heller beviljas för beskogning av öppna områden som är viktiga med tanke på landskapet eller den biologiska mångfalden. I samband med ansökan om stöd ber skogscentralen närings-, trafik – och miljöcentralens utlåtande om frågor som gäller naturens biologiska mångfald, landskapet, vattenhushållningen och planbegränsningarna.  Lagen förutsätter också att det beskogade området ska vårdas och bevaras som skogsmark i minst tio år.

Stödet som består av en fast kostnadsersättning och ett skogsvårdsarvode baserar sig på genomsnittliga kalkylerade kostnader per hektar. Bestämmelser om stödbeloppet och andra närmare villkor utfärdas genom förordning av statsrådet efter årsskiftet.

Enligt det utkast till förordning som varit på remiss är ersättningen för beskogning till exempel på tidigare jordbruksarealer 1 500 – 2 000 euro per hektar och på gamla torvutvinningsområden 1 000 – 1 500 euro per hektar. Därtill betalas ett skogsvårdsarvode i två poster, sammanlagt 900 euro per hektar. För att främja den biologiska mångfalden får man för vissa områden betala höjt beskogningsersättning om de trädslag som man använder för beskogningen är ädla lövträd eller klibbal. Beskogningsåtgärder får inte inledas förrän stödbeslutet har fattats.

För att målet om ett klimatneutralt Finland 2035 ska nås krävs det förutom att de fossila utsläppen minskas också att utsläppen från markanvändningssektorn reduceras samt att kolsänkorna och kollagren bevaras och stärks. I regeringsprogrammet ingår flera klimatåtgärder som genomförs inom ramen för den omfattande åtgärdshelheten Fånga kolet som jord- och skogsbruksministeriet inledde våren 2020.

Läs mer: mmm.fi/maankayttosektorin-ilmastosuunnitelma

Ytterligare information:

  • Kaisa Pirkola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2350, kaisa.pirkola(at)mmm.fi
  • Maija Kaukonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 16 2153, maija.kaukonen(at)mmm.fi
  • Marja Kokkonen, forstråd, tfn 0295 16 2444, marja.kokkonen@mmm.fi
  • Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, teppo.sakkinen@mmm.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet  17.12.2020


Taggar: beskogning