Lagen om Södra Konnevesi nationalpark trädde i kraft den 1 september

Nyheter - Publicerad 8.8.2014

8.8.2014 miljöministeriet informerar

Republikens president har i dag stadfäst lagen om Södra Konnevesi nationalpark. Lagen träder i kraft den 1 september 2014. Södra Konnevesi nationalpark blir Finlands 38:e nationalpark.

”Södra Konnevesi nationalpark är ett lysande tillskott till vårt nätverk av nationalparker. Nationalparken ger avsevärt ökade möjligheter att utveckla frilufts- och rekreationsanvändningen av området och turismnäringen som baserar sig på den, och jag tror att många ivrigt kommer att ta möjligheterna”, säger miljöminister Ville Niinistö.
Södra Konnevesi nationalpark ligger på gränsen mellan Mellersta Finland och Norra Savolax i kommunerna Konnevesi och Rautalampi. Den nya nationalparken har en areal på drygt 1544 hektar och består av mark som införskaffats till staten redan tidigare för naturskyddsändamål. Inga vattenområden hör till nationalparken.
Hjärtat i den nya nationalparken utgörs av den mångformiga strand-, skärgårds- och skogsnaturen samt klippformationerna och vattenlandskapet vid den centrala sjön Konnevesi längs Rautalampileden. Nationalparken har en mycket stor artrikedom och ett stort antal nära hotade och hotade arter förekommer där.
Forststyrelsens naturtjänster ansvarar för skötseln av nationalparken och börjar utveckla den tillsammans med kommunerna i området, landskapsförbunden, turistföretagare och andra aktörer.
Södra Konnevesi nationalpark på Forststyrelsens webbplats (på finska, utinaturen.fi)

Ytterligare information
Miljöråd Jukka-Pekka Flander, miljöministeriet, tfn 0295 250 064, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
Specialmedarbetare Emma Kari, miljöministeriet, tfn 0295 250 076, fornamn.efternamn@ymparisto.fi