Lagförslag: Förbud mot stenkol 2029, mer biodrivmedel i trafiken och mer biobrännolja vid uppvärmning och i arbetsmaskiner

Nyheter - Publicerad 18.10.2018

Regeringen föreslår att användning av stenkol som bränsle vid el- eller värmeproduktion förbjuds från och med den 1 maj 2029. En proposition som syftar till att förbjuda användningen av kol lämnades till riksdagen den 18 oktober 2018. Samtidigt lämnades också en proposition om främjande av användningen av biodrivmedel i trafiken och användningen av biobrännolja vid uppvärmning och i arbetsmaskiner.

– De lagförslag som regeringen lämnat i dag har alla samma mål – mer målmedvetna och snabbare åtgärder för att stävja klimatförändringen. När det gäller stenkol vill vi vara i främsta ledet bland länder som avstår från användningen av kol, eftersom det är en miljögärning med stor betydelse också för oss och eftersom vi har varit med om att bilda en internationell kolfri allians, konstaterar bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Förbudet mot stenkol har samband med genomförandet av den nationella energi- och klimatstrategin fram till 2030. Målet för en långsiktig energipolitik är att Finland stegvis avstår från användningen av fossila bränslen i energiproduktionen och är på väg mot ett utsläppsfritt energisystem. Bland de fossila energikällor som ska slopas är stenkolen den första vars användning i energiproduktionen ska upphöra.

Målet är att främja koldioxidsnålheten i vårt energisystem och ibruktagandet av förnybara energikällor samt en hälsosam livsmiljö. I och med förbudet minskar koldioxidutsläppen i Finland årligen med cirka en miljon ton, likaså minskar utsläppen av svaveldioxid och tungmetaller och andra utsläpp.

Målet med den relativt långa övergångsperioden är att säkerställa att olika privata och allmänna intressen kan samordnas. Användningen av stenkol som energikälla håller hela tiden på att minska, och den användning som förbudet år 2029 berör motsvarar endast cirka 3,4 – 4,3 TWh. Förbudet kommer att ha de största kostnadseffekterna på fjärrvärmenäten i Helsingfors och Vasa, där det förutsätter att ersättningsinvesteringarna tidigareläggs. Det bedöms att övriga energiproduktionsanläggningar där stenkol används som huvudsakligt bränsle ersätts med någon annan produktion redan före år 2030. Flerbränslekraftverken övergår till att använda andra bränslen än kol.

De kostnader som förorsakas av nedläggningen av aggregat i förtid uppgår enligt uppskattning till cirka 38 miljoner euro och de extra kostnader som medförs av ersättningsinvesteringar till cirka 14–23 miljoner euro. Någon ersättningsskyldighet på basis av grundlagen uppstår inte för staten, men saken kommer troligtvis ännu att bedömas i grundlagsutskottet.

Mer biodrivmedel i trafiken, mer biobrännolja vid uppvärmning och i arbetsmaskiner

Regeringen lämnade i dag också en proposition med lagförslag om distributionsskyldigheter. Distributionsskyldigheten i fråga om biodrivmedel skärps i en jämn takt på 2020-talet. Distributionsskyldigheten i fråga om biodrivmedel i trafiken ökar från och med 2021 från 18 procent till 30 procent år 2029. Också tilläggsskyldigheten i fråga om avancerade biodrivmedel skärps från och med 2021, så att den är 10 procentenheter år 2030.

Den distributionsskyldighet som nu föreslås kommer, tillsammans med de övriga mål som satts upp i den nationella energi- och klimatstrategin (250 000 elbilar och 50 000 gasdrivna bilar och bättre energieffektivitet), att göra det möjligt att uppnå en minskning av utsläppen med 50 procent år 2030.

Distributörerna av lätt brännolja åläggs en ny skyldighet att ersätta en del av den lätta brännolja som används för uppvärmning, i arbetsmaskiner och i fast installerade motorer med biobrännolja från och med 2021. Distributionsskyldigheten höjs stegvis, så att den i början är tre procent, men år 2028 är den 10 procent.

Målen i fråga om biodrivmedel och biobrännolja har samband med verkställandet av den nationella energi- och klimatstrategin och klimatstrategin på lång sikt, vilka har siktet inställt på år 2030. Till följd av skyldigheterna åstadkoms utöver en minskning av utsläppen dessutom en ökning i användningen av förnybara energikällor och en minskning i användningen av importerad olja.

Dessutom: Skatteåtstramningar för stenkol och torv (läs finansministeriets pressmeddelande 18.10.2018)

Ytterligare upplysningar:

Vilhartti Hanhilahti, energiministerns specialmedarbetare, tfn 040 836 4823
Anja Liukko, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn  029 506 2078

Arbets- och näringsministeriet 18.10.2018