Livsmedelsmarknadslagen till riksdagsbehandling – livsmedelsmarknadsombudsmannen får stark roll

Nyheter - Publicerad 17.9.2018

Statsrådet gav i dag riksdagen en proposition om livsmedelsmarknadslagen för behandling. Syftet med lagen som är planerad att träda i kraft den 1 januari 2019 är att få livsmedelsmarknaden att fungera bättre och att trygga ställningen för de aktörer som har den svagaste positionen i livsmedelskedjan. Handeln med livsmedel kommer att övervakas av en livsmedelsmarknadsombudsman.

Lagen ska ge producenter möjlighet att få skriftliga avtal om försäljning av jordbruksprodukter. Ett ytterligare mål är att inom handeln med jordbruksprodukter och livsmedel förhindra oskäliga villkor och förfaranden som strider mot god affärssed eller annars är otillbörliga mot en annan part. I lagen finns också bestämmelser om en livsmedelsmarknadsombudsman som ska övervaka att de krav och förbud som ingår i lagen iakttas.

– Ombudsmannen kan motverka olämpliga affärsmetoder inom livsmedelskedjan. Jag tror att spelet blir renare nu. Det är fint att vi så snabbt får en länge efterlängtad utomstående myndighet som har ett starkt mandat att försvara dem som har den svagaste positionen i livsmedelskedjan, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

När livsmedelsombudsmannen observerar att en näringsidkare har vidtagit en lagstridig åtgärd ska ombudsmannen genom förhandlingar försöka få näringsidkaren att frivilligt avstå från åtgärden. Ombudsmannen ska själv kunna avgöra om kraven på skriftliga avtal och på avtalens minimiinnehåll har uppfyllts och vid behov ge en anmärkning eller meddela en offentlig varning. Ombudsmannen ska också kunna ansöka om förbud hos marknadsdomstolen, och i samband med det föreläggande av vite, när det gäller förfaranden som är otillbörliga mot en annan näringsidkare. Ombudsmannen kan också ge rekommendationer, utlåtanden och förslag som hänför sig till verksamheten inom livsmedelskedjan samt ge aktörerna inom livsmedelskedjan information och råd om god affärssed.

Bestämmelser om hörande av nämnden för god affärssed finns i lag
Efter remissbehandlingen bestämdes att samarbetet mellan ombudsmannen och självregleringsorganet ska stärkas. Innan ombudsmannen ger rekommendationer ska ombudsmannen be självregleringsorganet, det vill säga Centralhandelskammarens nämnd för god affärssed inom livsmedelskedjan, komma med ett utlåtande.

Tjänsten som livsmedelsmarknadsombudsman ska inrättas vid Livsmedelsverket som inleder verksamheten i början av 2019. Kostnaderna för tjänsten och byrån uppskattas uppgå till 500 000 euro år 2019. Regeringens proposition om livsmedelsmarknadslagen hänför sig till budgetpropositionen för 2019 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagen bedöms leda till att de viktigaste villkoren i högre grad tas med i avtalen, att riskerna i samband med verksamhet som strider mot god affärssed minskar och att livsmedelsmarknaden börjar fungera bättre. Formbundna skriftliga avtal väntas i början leda till något ökade kostnader för de aktörer vars avtal för närvarande inte motsvarar kraven enligt den nya lagstiftningen. Myndighetstillsynen bedöms i första hand förebygga lagstridigheter.

Ytterligare information:

Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 565 0424

Minna-Mari Kaila, avdelningschef, tfn 040 775 6060, minna-mari.kaila(at)mmm.fi

Aku-Petteri Korhonen, lagstiftningsråd, tfn 050 318 8948, aku-petteri.korhonen(at)mmm.fi

 

Jord- och skogsbruksministeriet, pressmeddelande, 13.9.2018