Livsmedelspolitiska redogörelsen till riksdagen – fokus på uppskattning och export av mat

Nyheter - Publicerad 10.2.2017

Regeringen godkände i dag den livsmedelspolitiska redogörelsen som utarbetats av jord- och skogsbruksministeriet. Redogörelsen innehåller de livsmedelspolitiska fokusområdena och målen fram till år 2030. Livsmedelspolitikens främsta mål är enligt redogörelsen att öka uppskattningen av mat i vårt land och stärka Finlandsbilden med hjälp av högkvalitativ mat och matturism.

Livsmedelspolitikens uppgift är att skapa förutsättningar för den inhemska primärproduktionens konkurrenskraft och mångfald. Redogörelsen tar också upp livsmedelssäkerheten och den inhemska livsmedelsproduktionens betydelse för en trygg livsmedelsförsörjning samt för den finska livsmedelsindustrin. Ytterligare mål är att bidra till välbefinnandet i samhället, stärka livskraften regionalt och lokalt och att uppmuntra livsmedelsföretag till reformer och utveckling av verksamheten.

Även vattenresursernas roll i livsmedelspolitiken behandlas bredare än tidigare. Redogörelsen togs fram i brett samarbete, vilket också var nytt. Under arbetet fick över hundra experter möjlighet att bli hörda. Ministeriet har också analyserat olika länders livsmedelspolitiska riktlinjer.

– Mat2030 har beretts i en mycket bred samverkan med intressentgrupperna, vilket har varit ett värdefullt stöd i arbetet. Vi ville att hela livsmedelssystemet är med ända från början för att målen ska vara gemensamma och för att det ska vara lättare att åta sig att vidta åtgärder, säger kanslichef Jaana Husu-Kallio på jord- och skogsbruksministeriet.

I arbetet har använts resultaten från undersökningen av livsmedelskedjans konkurrenskraft som kom ut i januari 2017. Enligt undersökningen är det lönt att rikta tillväxtförväntningarna mot livsmedelsexport och matturism.

– Fokusområdena i redogörelsen handlar om ansvarsfull matproduktion och den finska matens renhet, kvalitet och uppskattning. Denna livsmedelspolitik bygger ett bra underlag även för en utvidgad export. Finland har alltså alla förutsättningar att bli en större aktör inom livsmedelsexporten också i nya nyöppnade marknadsområden, tror jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Redogörelsen består av sju helheter som innehåller de viktigaste åtgärderna för att uppnå målen. Nästa steg är att redogörelsen sänds till riksdagen för behandling. Utifrån riksdagsdiskussionen ska ministeriet ta fram en genomförandeplan som också ska inspirera intressentgrupperna att vidta redogörelsens åtgärder.

Ytterligare information:
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, tfn 040 029 1910, jaana.husu-kallio(at)mmm.fi
Anna-Leena Miettinen, tfn 029 516 2409, anna-leena.miettinen(at)mmm.fi
Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 565 0424, risto.lahti(at)mmm.fi

Den livsmedelspolitiska redogörelsen Mat2030 (på finska)
Information om beredningen av redogörelsen (på finska)

Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelandet 9.2.2017