Lösningar på vattenkriser, delikatessmat av mörtfisk och egen Airbnb för båtar – Regeringen ger blå bioekonomi 1,4 miljoner euro

Nyheter - Publicerad 2.2.2018

Regeringens satsar på tio försöks- och utvecklingsprojekt som handlar om vatten och vattenkompetens. Jord- och skogsbruksministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax delar ut 1,4 miljoner euro till projekt som ska bidra till internationalisering av vattensektorn, utveckla vattenturism och ta till vara näringsämnen och energi i vattendrag på ett nytt sätt.

Projekten tar fram koncept för att ställningen för företag som utvecklar våra vattentjänster ska bli starkare även på den globala marknaden. Ytterligare startas det projekt som ska produktifiera ett test för att upptäcka giftiga blågröna alger och utveckla kostnadseffektiva system för att hantera och förädla underutnyttjade mörtfiskar. Projekten bidrar också till partnerskap mellan den privata och offentliga sektorn. De ingår i regeringens spetsprojekt för blå bioekonomi.

– Vi har prioriterat djärva försök och projekt som tros leda till tillväxt inom vattensektorns internationella affärsverksamhet, turism och återanvändning av näringsämnen i vattendragen. Om de nya koncepten blir lyckade, kan de tillämpas också på andra håll. Till exempel de vattenreningssystem som finska företag utvecklat väcker intresse ute i världen, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Finlands Vattenverksförening arbetar till exempel med nya koncept som ger vattentjänstverk möjlighet att delta i internationella projekt i Kosovo, Vietnam och Nepal. World Vision Finlands pilotprojekt i Kenya utvecklar igen system som förbättrar tillgången till rent vatten till exempel på flyktingläger och vid naturkatastrofer. I projektet deltar representanter för företag, organisationer och den offentliga sektorn.

Nya turistkoncept, mörtfiskar och nollfiber

Finlands vattenturism har åtskilliga möjligheter som inte utnyttjas fullt ut. Haaga-Helia yrkesskolas projekt siktar till att producera servicekoncept som bygger på användning av öppna data, förstärkt verklighet och virtuell verklighet. Projektet utvecklar digitala koncept för turism i Åbo och Helsingfors skärgård och i Insjöfinland enligt metoderna för servicedesign. Harmaja 10 Oy lanserar en Airbnb-service som ger möjlighet att hyra ut båtar vid kajen.

Väldigt mycket potential finns det också inom fiskerinäringen och återanvändningen av näringsämnen i vattendrag. Oy MG-Trading Ab ska till exempel automatisera hanteringen av underutnyttjade mörtfiskar.  Målet är att utveckla och testa nya tekniska system för en kostnadseffektiv hantering av mörtfiskfångster innan fångsten säljs vidare till industriella tillverkare. Att fånga och bereda mörtfiskar förebygger också övergödning av vatten.

Tammerfors stads projekt har målet att få den så kallade nollfibern, som är en restprodukt från virkesförädlingsindustrin, i lönande användning. Av nollfiber kan eventuellt tillverkas såväl värdefulla kemikalier, biogas som organiska gödselmedel.

Projekten förvaltas av NTM-centralen i Södra Savolax. Det kom in 60 ansökningar, tio projekt beviljas finansiering.

Planen för utveckling av blå bioekonomi blev klar år 2016. Enligt visionen 2025 är den blå bioekonomin en stark tillväxtsektor och företagandet utvecklas i linje med vattenmiljöns goda status. Ministeriet arbetar som bäst med den blå bioekonomis forsknings- och kompetensagenda som sänds på remiss i mars. Med blå bioekonomi avses affärsverksamhet som bygger på hållbar användning av förnybara akvatiska resurser.

Projekt som finansieras och projektgenomförarna

Stimulering av internationaliseringen inom vattensektorn

1) Sinilevämyrkkytestin referenssinäytöt vientimarkkinoiden avaamiseksi, Åbo universitet
215 500 euro

2) Vesiverkostojen tehokas hallinta, Econet Oy
149 000 euro

3) Vesihuoltolaitokset kansainvälisen toiminnan partnereiksi, Finlands vattenverksförening rf
73 600 euro

4) Transformational clean water solution in emergency context, World Vision Finland
91 015 euro

Nya servicekoncept för vattenturism

5) BLUE-Vesistömatkailun digitaaliset palvelukonseptit, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
250 000 euro

6) Järviluontokeskus – Lake Nature Center Finland, Ekokumppanit Oy
138 817 euro

7) Vesistömatkailu ihmisen biologian näkökulmasta: Selkämeren kansallispuisto kehosta mitattavana kokemuksena, Åbo universitet
51 063 euro

8) Skipperi – veneiden vuokrauspalvelu, Harmaja 10 Oy
60 000 euro

Hållbart tillvaratagande av näringsämnen och energi i vattendrag

9) Hiedanrannan järvisedimentin nollakuidun hyödyntäminen (Zero Waste from Zero Fiber), Tammerfors stad
265 000 euro

10) Vähäarvoinen kala markkinoille elintarvikkeiksi, OY MG-Trading Ab
125 000 euro

Mer information om projekten (på finska): mmm.fi/biotalous/sininenbiotalous/hankkeet
Mer information om blå bioekonomi (på finska): mmm.fi/biotalous/sininen-biotalous

Ytterligare information:
Seppo Rekolainen, chef för internationellt vattensamarbete, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2086, fornamn.efternamn@mmm.fi
Juha Pulliainen, direktör, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax, tfn 0295 024 162, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande  1.2.2018