LULUCF-förordningens jordbruksaspekter och livsmedelstrygghet diskuterades i jordbruks- och fiskerådet

Nyheter - Publicerad 11.4.2022

EU:s jordbruksministrar sammanträdde den 7 april i Luxemburg. Ministrarna diskuterade LULUCF-förordningen ur jordbrukets synvinkel samt situationen på jordbruksmarknaden, särskilt mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina. Ministrarna diskuterade dessutom kommissionens meddelande om att säkra livsmedelsförsörjningen och stärka motståndskraften i livsmedelssystemen. Finland representerades i ministerrådet för sista gången av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Ordföranden tog upp LULUCF-förordningens jordbruksaspekter till diskussion bland jordbruksministrarna. Många medlemsstater ansåg att kommissionens förslag innehåller för många nya rapporteringsskyldigheter. Medlemsstaterna förhöll sig öppna till förslaget om gemensam granskning av alla utsläpp och upptag från jordbruket och skogsbruket, men de ansåg att det behövs mer information från kommissionen i frågan.  Minister Jari Leppä framförde farhågan att förslaget kan medföra ett ökat tryck på att i allt större omfattning använda skogarna som kolsänka. Han betonade att det inte bör skapas en situation där kolsänkorna i skogrika länder används för att uppfylla andra länders mål för upptag i sänkor.

Ministrarna diskuterade också hur marknadssituationen inom jordbrukssektorn ser ut i synnerhet efter invasionen av Ukraina. I samband med det deltog Ukrainas jordbruksminister via videolänk. Ukraina har framfört en begäran till kommissionen om stöd för Ukrainas jordbruksproduktion, och kommissionen samordnar leveransen av stödet. För att stabilisera marknadsläget har kommissionen föreslagit åtgärder som i huvudsak har mottagits positivt av medlemsstaterna. Många medlemsstater uttryckte bekymmer över att priserna på livsmedel, produktionsinsatser och gödningsmedel stiger. Minister Leppä framhöll att införandet av nya system tar tid och att stödsystemen borde innehålla åtgärder som snabbt kan tillämpas och som direkt påverkar jordbrukarnas inkomster.

Rådet diskuterade också kommissionens meddelande om att säkra livsmedelsförsörjningen och stärka motståndskraften i livsmedelssystemen. Kommissionen publicerade den 23 mars 2022 ett meddelande med syftet att svara på det behov av alternativ för att ta itu med stigande livsmedelspriser och frågan om global livsmedelstrygghet som Europeiska rådet pekade på i de slutsatser som det antog vid sitt möte den 10–11 mars 2022 i Versailles. Medlemsstaterna betonade vikten av livsmedelstrygghet i det nuvarande krisläget. Minister Leppä lyfte fram att försörjningsberedskapen inom livsmedelssektorn baserar sig på ett lönsamt jordbruk och en livsmedelskedja som fungerar på rättvisa premisser.

Det här mötet var minister Jari Leppäs sista möte i ministerrådet. Minister Leppä var den av ministrarna i rådet som har varit med längst, och han tackades av de andra ländernas ministrar för ett gott och konstruktivt samarbete.

Mer information:

Kari Valonen, lantbruksråd, tfn +358 295 162 047

Jere Nuutinen, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 313 4443

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 11.4.2022