Riktlinjer för naturnära skogsvård samlar metoder för att stärka mångfalden

Nyheter - Publicerad 31.10.2023

I somras publicerade Europeiska kommissionen riktlinjer för naturnära skogsvård. I jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets webbinarium den 23 oktober 2023 granskades dessa frivilliga riktlinjer särskilt ur den boreala regionens synvinkel.

Webbinariet började med att kommissionen presenterade de nya riktlinjerna för naturnära skogsvård (Closer-to-Nature Forest Management). Under webbinariet inleddes även en diskussion om betydelsen och genomförandet av riktlinjerna i Finland. Centrala teman var avverkning där man sparar och lämnar kvar en del träd i skogen i naturvårdssyfte samt kontinuerlig beståndsvård.

Riktlinjerna har utarbetats av arbetsgruppen för skogar och natur som består av medlemsländerna och berörda grupper och där även Finland har deltagit aktivt. Inom arbetsgruppen diskuterades också förhållandet mellan hållbar skogsvård och naturnära skogsvård. Naturnära skogsbruk kan ses som ett sätt att främja en av hörnstenarna inom hållbar skogsvård, nämligen ekologi.

Riktlinjerna för naturnära skogsvård innehåller rekommendationer om åtgärder genom vilka man kan stärka den biologiska mångfalden och förbereda sig för effekterna av klimatförändringarna särskilt i ekonomiskogar. Huvudmålet för riktlinjerna är att öka den strukturella mångfalden och främja dynamiken i naturen. För att uppnå detta är det viktigt att till exempel följande aspekter beaktas: naturlig förnyelse, hur avverkningar genomförs, sparande av död ved, mark och vattendrag samt objekt som ska sparas.

Riktlinjerna är frivilliga och skogsägarna kan om de så önskar använda dem i skötseln av sina egna skogar. Dessa riktlinjer kommer att vidareutvecklas av medlemsstaterna.

Från Finland har jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral deltagit i utarbetandet av riktlinjerna.

Kommissionens riktlinjer för naturnära skogsvård

Kommissionen publicerar riktlinjerna på finska och svenska i början av 2024.

Mer information:

  • Katja Matveinen, ledande sakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2287, fornamn.efternamn@gov.fi
  • Maarit Loiskekoski, miljöråd, miljöministeriet, tfn 029 525 0169, fornamn.efternamn@gov.fi

Jord- och skogsbruksministeriet pressmeddelande 23.10.2023