Marken – källan till mat, rent vatten och biologisk mångfald

Nyheter - Publicerad 5.12.2022

I dag den 5 december uppmärksammas markens dag. Temadagen är ett initiativ från FN, och syftet med den är att berätta om markens betydelse för mänskligheten och att öka kännedomen om marken och jorden, hur den fungerar och vilka ekosystemtjänster den bidrar med.

Friska jordar är grunden till en hållbar livsmedelsproduktion. I dag på markens dag vill man särskilt påminna om att 95 procent av den mat vi äter produceras i jord. I kolets kretslopp är marken å ena sidan ett betydande kolförråd, men å andra sidan också en källa till växthusgaser – ofta till följd av människans verksamhet. Andra funktioner som marken har är att den lagrar och filtrerar vatten för växters och människors behov samt skyddar mot översvämningar och torka.

”Betydelsen av friska jordar för människans välbefinnande och livsmedelstryggheten samt lösningar på centrala miljöutmaningar, såsom klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald, kan inte nog understrykas. Organismerna i jorden utgör en fjärdedel av den biologiska mångfalden på hela planeten, och deras betydelse för fungerande ekosystem och näringskretslopp är inte fullständigt kartlagd än”, konstaterar Jaakko Nippala, konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet.

Enligt Nippala har marken under de senaste åren blivit en allt viktigare fråga på den internationella politikens agenda. FN:s globala mål för hållbar utveckling styr politikprogram som gäller marken. I synnerhet genom mål 15.3 strävar man efter att stoppa markförstöringen till 2030 (Land Degradation Neutrality, LDN).

Flera internationella institutioner främjar och styr genomförandet av målen för hållbar utveckling i praktiken. FN erbjuder ett tekniskt och politiskt forum för utbyte av information, genomförande och uppföljning. Dessutom är FN:s konvention för bekämpning av ökenspridning ett stöd vid utveckling av anvisningar och indikatorer som används vid mätning av framsteg och rapportering av uppgifter. Ett viktigt forum för det internationella samarbetet kring jord och mark är FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO.

”I FAO:s arbete med jordfrågor är Finland aktivt med i nätverket Global Soil Partnership, som främjar en hållbar markvård genom partnerskap mellan flera berörda parter. Den mest centrala aktören i Finland är Naturresursinstitutet”, säger Nippala.

Initiativet 4/1000 har som mål att öka kolförrådet i marken

Vid klimatkonferensen i Paris 2015 inleddes initiativet 4/1000. Målet för initiativet är att öka kolförråden i marken, och initiativets namn syftar på en fyra promille stor förändring av markens kolförråd. Det är en förändring som motsvarar de antropogena koldioxidutsläppen i hela världen. Finland hörde till de första länderna som undertecknade initiativet.

I Finland är initiativet 4/1000 kopplat till programmet för utveckling av landsbygden och dess åtgärder, klimatprogrammet för jordbruket och forskningsprogrammet om jordbrukets miljökonsekvenser. Inlagringen av mer kol i marken har samband med regeringens spetsprojekt för återvinning av näringsämnen och EU:s mål för cirkulär ekonomi, som främjar en ökad inlagring av kol i marken och markens förmåga att hålla näringsämnen. Eftersom en kolrik jord är bättre på att hålla näringsämnen, pågår för närvarande flera forskningsprojekt om inlagring av kol i marken.

Den 6–8 juni 2023 är Finland värd för det första mötet i norra Europa om initiativet 4/1000. Anmälan till mötet öppnas i dag. Evenemanget arrangeras av Baltic Sea Action Group inom ramen för markanvändningssektorns klimatåtgärdspaket Fånga kolet, som baserar sig på regeringsprogrammet.

Med hjälp av paketet Fånga kolet har man finansierat över 100 forsknings- och utvecklingsprojekt som främjar klimatresiliens inom jord- och skogsbruket och den övriga markanvändningen samt förbättrar kunskapsunderlaget och kompetensen kring jord och mark.

”Markens kulturtillstånd eller jordhälsan har en avgörande roll för hur mycket kol en åker binder. När åkrarna har en god jordhälsa ökar också skördesäkerheten. Odlingsmetoder som stävjar klimatförändringarna och stöder anpassning till dem stärker också försörjningsberedskapen, livsmedelstryggheten och den biologiska mångfalden. Dessutom innebär nya odlingsväxter och odlingsmetoder nya möjligheter för jordbrukarna och andra företagare”, säger Anna Salminen, ledande sakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet.

Jord- och skogsbruksministeriet finansierar så kallade Fånga kolet-projekt, där jordbrukare erbjuds information och stöd som de kan använda för att utveckla sin gårds lönsamhet samtidigt som de bidrar till att förbättra miljöns tillstånd.

Marken står högt på Europeiska unionens agenda

För ett år sedan antog Europeiska kommissionen ett meddelande om EU:s markstrategi för 2030, där marken behandlas på ett heltäckande sätt. Det är viktigt att de åtgärder som föreslås i den mycket aktuella markstrategin tryggar att marken, dess funktioner och ekosystemtjänster bevaras även för kommande generationer. EU:s gemensamma jordbrukspolitik har en central roll i skötseln och användningen av jordbruksmarken.

Nästa år kommer kommissionen att lägga fram ett förslag till rättsakt om jordhälsa. I uppdraget ”A Soil Deal for Europe”, som ingår i EU:s ramprogram för forskning och innovation, är målet att stödja en hållbar användning av jorden med hjälp av olika demonstrationsområden och verkningsfull forskning som siktar på praktisk tillämpning. I uppdraget strävar man dessutom efter att öka allmänhetens medvetenhet om markens betydelse för var och en av oss.

”Genomförandet av markuppdraget har inletts i Finland, och inom kort kommer kommissionen att meddela om en ny, omfattande utlysning av finansiering inom området hållbar markvård och övervakning av markens tillstånd. Vi hoppas att det då kommer in gemensamma ansökningar från forskningsinstitut och aktörer som tillämpar kunskaperna i praktiken, så att den forskningsbaserade kunskapen effektivt kommer till användning”, säger Elina Nikkola, konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet.

Mer information:

Markanvändningssektorns klimatåtgärdspaket Fånga kolet
FAO:s sida om markens dag
FAO Global soil partnership
EU:s markstrategi för 2030
EU Soil mission
BSAG: Information om och anmälan till det nordeuropeiska evenemanget kring initiativet 4/1000

Jaakko Nippala
konsultativ tjänsteman (internationellt marksamarbete), jord- och skogsbruksministeriet
tfn 0295 162119

Elina Nikkola
konsultativ tjänsteman (markforskning), jord- och skogsbruksministeriet
tfn 029 516 2333

Anna Salminen
ledande sakkunnig (samordning av helheten Fånga kolet samt initiativet 4/1000)
0295 162 002

fornamn.efternamn@gov.fi

Nyhet från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 5.12.2022