Maten är en av trygghetens grundpelare

Nyheter - Publicerad 8.4.2022

Det geopolitiska läget i Europa har förändrats på ett fundamentalt sätt i och med Rysslands angreppskrig.  Det viktigaste är att sörja för tryggheten, och en av trygghetens grundpelare är maten. Därför har man beslutat att för dryga 300 miljoner euro bygga upp ett försörjningspaket som stöder jordbruket. 

Inom jordbruket är i synnerhet energin, fodret och gödselmedlen nu dyrare än någonsin tidigare. Huvudprincipen för jordbrukets försörjningspaket är att det ska finnas åtgärder för att förbättra gårdarnas likviditet, åtgärder för att stärka matproduktionen och produktionens kristålighet på lång sikt och åtgärder för att effektivisera marknaden på ett hållbart sätt.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä försäkrar att regeringens strävan är att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar.

– Regeringen har vidtagit och kommer också i fortsättningen att vidta åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar. Det rådande läget är mycket exceptionellt, och för att lösa problemen behövs alla aktörer i livsmedelskedjan. För att lösningen ska vara hållbar krävs det att livsmedelsmarknaden fungerar bra och ger tillräckliga inkomster. Tillräckliga inkomster och stöd utgör tillsammans grunden för ett lönsamt jordbruk.

Budgetbesparingarna inverkar inte på de jordbrukarstöd som beviljas för matproduktion

De omfördelningar av ramutgifterna som regeringen beslutat om minskar anslagsnivån inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde med cirka 40 miljoner euro från och med 2023. Besparingarna kommer att gälla många olika utgiftsposter, och det här kommer att preciseras före budgetmanglingen hösten 2022. Besparingarna inverkar inte på nivån på jordbrukarstöden till matproduktionen.

Vid budgetmanglingen beslutade regeringen också att anvisa 1 miljon euro för permanent stöd till bybutiker från och med år 2023. Till Livsmedelsverket anvisas årligen sammanlagt 0,6 miljoner euro för att bekämpa brottslighet i livsmedelskedjan och övervaka distansförsäljningen. Dessutom beslutade regeringen att anvisa en årlig finansiering på 1,5 miljoner euro till de ytterligare uppgifter som krävs på grund av den nya klimatlagen.

Ökad självförsörjning i fråga om energi, minskat beroende av utländskt fossilt bränsle

Regeringen har berett åtgärder som ska påskynda den gröna omställningen. Syftet är att vi ska öka självförsörjningen i fråga om energi och lösgöra oss från utländskt fossilt bränsle bland annat genom att stödja gårdars möjligheter att investera i energi, genomföra ändringar i fråga om maskiners drivkraft och förvara biogas på gårdarna. Landsbygdsföretag får dessutom stöd för investering och utveckling som gäller förnybar energi (bl.a. biogas). De lösningar inom energiproduktionen som baserar sig på bioekonomi kommer att föra med sig nya jobb och främja livskraften på många håll i Finland.

Mer information:
Jere Nuutinen, jord- och skogsbruksministerns specialmedarbetare, tfn 02951 62012, jere.nuutinen(at)gov.fi
Annukka Kimmo, jord- och skogsbruksministerns specialmedarbetare, tfn 050 478 0226, annukka.kimmo(at)gov.fi
Jukka Nummikoski, ekonomidirektör, tfn 02951 62022, jukka.nummikoski(at)gov.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 8.4.2022