Minister Lintilä leder mötena för Nordiska ministerrådet för näringsliv, energi och regionalpolitik den 16 – 17 september

Nyheter - Publicerad 31.8.2021

Finland som är ordförande för Nordiska ministerrådet 2021 ordnar de nordiska ministermötena. Näringsminister Mika Lintilä leder ordet på  de tre hybridmöten i ministerrådet för hållbar tillväxt (MR-TILLVÄXT) som ordnas med närings- och regionministrarna den 16 september och med energiministrarna den 17 september. 

Det gemensamma temat för mötena är De nordiska ländernas styrkor i grön återhämtning – en hållbar och digital framtid. Det aktiva samarbetet under Finlands ordförandeskap siktar till ett grönare, konkurrenskraftigare och socialt hållbarare Norden.

Näringsministrarna ska diskutera corona, turism och mineraler

Näringsministermötet hålls torsdagen den 16 september 2021. Deltagarna ska resonera om coronapandemins konsekvenser inom näringssektorn, samarbetet kring återhämtningen samt om hållbar turism och mineralproduktion.

Mötet inleds med en lägesrapport från Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki. Rapporten handlar om samarbetsprogrammet 2018–2021 och näringssektorns initiativ som bidrar till den gemensamma visionen 2030.

Ministrarna ska också dryfta coronapandemins konsekvenser för den nordiska gemenskapen och i synnerhet näringssektorns situation efter coronapandemin samt det nordiska samarbetets möjligheter att främja återhämtningen. F-Secures verkställande direktör Risto Siilasmaa kommer att hålla ett anförande om pandemins konsekvenser samt vilka nya möjligheter det innebär för näringslivet. Ministrarna förväntas dra upp riktlinjer för hur de nya möjligheterna ska tas vara på i det nordiska samarbetet.

En ytterligare beslutsfråga är initiativet som handlar om att genomföra en samarbetsplan för turism i Norden och andra turistpolitiska prioriteringar 2021–2024. Syftet med initiativet är att stärka turistnäringens hållbara utveckling samt att bidra till näringens återhämtning från coronapandemin. Ministrarna beslutar om genomförandet och finansieringen av initiativet.

Den tredje frågan som ministrarna ska fatta beslut om gäller hållbar mineralproduktion. Ministrarna ska alltså bestämma hur de nordiska länderna i fortsättningen kommer att behandla råvarufrågor och för vilka åtgärder de kommer att avsätta den öronmärkta finansieringen. Vid mötet offentliggörs också en utredning om de nordiska ländernas kritiska råvaror som presenteras av generaldirektören för Geologiska forskningscentralen (GTK) Kimmo Tiilikainen. GTK har samordnat arbetet.

Peter Handley, direktör vid Europeiska kommissionens DG Grow, håller ett anförande om de nordiska ländernas potentiella roll i frågor som gäller råvarusektorn.

Regionministrarna ska diskutera grön återhämtning och multilokalitet

Regionministrarna sammanträder torsdagen den 16 september 2021 efter näringsministermötet. På agendan står grön återhämtning och multilokalitet.

Efter generalsekreterare Paula Lehtomäkis lägesrapport diskuterar ministrarna möjligheterna att med hjälp av multilokalitet stärka regionernas samt stadens och landsbygdens livskraft. Om multilokalitetens utsikter i de nordiska länderna berättar Rolf Élmer, direktör för Nordiska forskningscentret för regional utveckling (Nordregio). Vid mötet fattas beslut om ett utredningsprojekt om multilokalitet.

Ministrarna ska också föra en rundabordsdiskussion om coronapandemins regionala konsekvenser, möjligheterna till grön återhämtning i olika områden, om åtgärder som bidrar till återhämtningen i olika länder samt om finansiering av åtgärderna.

Inledande anföranden hålls av experten på området regional ekonomi och utveckling, professorn i ekonomi Jens Suedekum från Düsseldorfs universitet samt av rektor Juha-Matti Saksa från Villmanstrands tekniska universitet. Hans anförande gäller regional ekonomi och hållbar tillväxt.

Klimatneutralitet, elektrifiering, väte och ny teknik teman för energiministermötet

Energiministrarna håller sitt möte fredagen den 17 september. Huvudteman för mötet är samarbetsprogrammet på energiområdet 2022–2024, elmarknadssamarbetet samt samarbetet kring ny energiteknik.

I början av mötet håller Kaisa Hietala som sitter i styrelsen för Exxon Mobil, ett anförande som gäller klimatneutralitet och sätten att främja den. Också generalsekreterare Paula Lehtomäki ger en lägesrapport.

Ministrarna ska godkänna elmarknadsarbetsgruppens uppdaterade färdplan fram till 2030. Även utvecklingen av havsbaserad vindkraft finns på agendan. Som underlag för diskussionen presenterar forskaren Klaus Skytte från Nordisk Energiforskning resultat av en scenarioanalys av elektrifieringen.

Ministrarna godkänner också samarbetsprogrammet på energiområdet 2022 – 2024 och diskuterar åtgärdsprogrammet Vår vision 2030.

Ytterligare diskussionsämnen är EU:s gröna återhämtning och den europeiska gröna given (Green Deal), med fokus på energieffektivitet och förnybar energi. Som grund för diskussionen berättar energikommissionär Kadri Simson om klimatpaketet Fit for 55 som Europeiska kommissionen offentliggjorde den 14 juli 2021.

Ministrarna ska också diskutera sektorsintegrationen och nya typer av teknik, bland annat nordisk vätgas samt tillvaratagande, användning och lagring av kol samt de första resultaten av det samnordiska projektet. Ministrarna förväntas fatta beslut om åtgärder som härnäst ska vidtas på området.

Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2021

Finland är ordförande för Nordiska ministerrådet 2021. Finlands ordförandeskapsprogram bygger på Nordiska ministerrådets nya visiondär Norden är det hållbaraste och mest integrerade området före 2030.

Viktiga frågor inom arbets- och näringsministeriets verksamhetsområden är koldioxidsnålhet och digitalisering, bioekonomi och cirkulär ekonomi, hållbar användning av naturresurser och innovationer som uppfyller de nya kriterierna för hållbar utveckling, grön och digital omställning som ska skapa större hållbar tillväxt och stärka konkurrenskraften, stadssamarbete, försörjningsberedskap inom ekonomin och samhället samt återgång till fri rörlighet. Att behålla resiliensen och förtroendet i överraskande krissituationer, såsom under coronapandemin, är allt viktigare.

Ytterligare pressmeddelande på webben:
Webbplatsen för nordiskt samarbete
Webbplatsen för Finlands ordförandeskap

Mer information:
Mia Hurtta, direktör, ANM, tfn 029 504 7086 (EU-ärenden och internationella frågor)
Niina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), tfn 029 504 7171
Riikka Aaltonen, ANM, gruvöverinspektör, tfn  029 506 4216 (näringsministrar)
Marikki Järvinen, ANM, konsultativ tjänsteman, tfn 029 506 0550 (regionministrar)
Maria Kekki, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 504 7108 (energiministrar)

Pressmeddelande från Finlands Arbets- och näringsministeriet  31.8.2021


Taggar: energi