Mörtfiskar är vår underutnyttjade skatt

Nyheter - Publicerad 28.2.2019

Finland har en stor potential att fånga mer fisk hållbart. Så kallade mindre värdefulla fiskar, till exempel mört och braxen, kan fångas upp till 50 miljoner kg per år hållbart. Under de senaste åren har livsmedelsprodukter framställda av ”skräpfisk” börjat erövra marknaden. Nu visar undersökningarna att det också finns möjligheter att producera nya mervärdesprodukter.

Efterfrågan på hållbara fiskbaserade produkter håller på att öka och marknaden växer. Det fiskgelatin som används i Finland är till stor del en importvara, trots att vi har högklassiga fiskråvaror i hemlandet också. Fjällen på mörtfiskar och de fiskar som tas upp som bifångster, särskilt braxen, är lovande källor till inhemskt fiskgelatin.

Kylprodukter, supermat och biologiskt nedbrytbara folier
Fiskgelatin lämpar sig direkt för användning i kylprodukter, men genom att ändra egenskaperna blir också användningsändamålen fler. Gelatin kan förädlas och användas i biologiskt nedbrytbara folier och geler som igen kan användas för bland annat att belägga förpackningsmaterial samt för inkapsling.

– Folier som framställts av mörtens fjäll har visat sig vara tämligen starka. Geler som också är högkvalitativa proteinkällor kan användas för att bearbeta strukturen på livsmedel. Gelatin är i princip tillverkat av kollagen som kan användas i kosmetiska produkter och kosttillskott, berättar Naturresursinstitutets forskningschef Sari Mäkinen.

Att ta tillvara alla fiskfångster hjälper att motarbeta övergödning
Mäkinen, som berättar om de lovande forskningsresultaten, poängterar att om vi börjar använda mörtfiskar för flera olika ändamål ger det många fördelar. Övergödning kan till exempel minskas genom att fiska mer mörtfiskar eftersom näringsämnen som ökar övergödning följer med fångsten ur vattnet.

– Samtidigt blir fisket lönsammare när fiskar som tas upp som bifångst får ett monetärt värde. Jag står absolut bakom förslaget om en ökad användning av inhemska fiskråvaror. Trots att det kanske inte går att konkurrera med kilopriset för till exempel malet kött, väger miljö- och hälsoaspekterna tungt när konsumenterna gör matval, säger Mäkinen beslutsamt.

Mörtrom väldigt rik på näringsämnen
Undersökningarna visar att mörtfiskar har höga halter av protein och är rika på vitamin D. Våra mörtfiskar ger fina möjligheter att ersätta konsumtion av nöt-, gris- eller broilerkött. En sådan förändring i våra konsumtionsvanor gynnar både miljön och folkhälsan. Rom från mört skilde sig från rommen från olika typer av fisk med flera goda egenskaper.

– Mörtrom har lika mycket protein som röttkött, mängden kolesterol är lika med kolesterolmängden i ägg. Rommen är också rik på omättade fettsyror. Halterna av skadliga ämnen ligger också tydligt under gränsvärdena, berättar Mäkinen.

Vi har mångsidiga möjligheter att framställa specialprodukter av mörtfiskar som ger ett högt mervärde.  Till exempel med hjälp av fiskgelatin kan vi tillverka fin och verkligen näringsrik gourmetmat av mörtrom. Det finns mycket potential i mört, rom är bara ett exempel.

Kommersiella aktörer söks för utveckling av industriella processer
Efterfrågan på produkter som är framställda av inhemsk vild fisk ökar hela tiden. Genom Europeiska havs- och fiskerifondens insatser är det möjligt att höja värdet av de underutnyttjade fiskråvarorna. Programmet Blue Products som är ett av fiskets innovationsprogram hjälper fiskerinäringen att växa, vilket sker genom att utveckla för underutnyttjade fiskar och bifångster lämpade processer och produkter.

Jord- och skogsbruksministeriet har beslutat satsa på ett långsiktigt utvecklingsarbete som siktar till att tillsammans med forskningsinstitut och företag få fram nya sätt att använda fiskfångster och öka värdet av dem.

– Handelsbalansen för fiskprodukter i Finland uppvisar ett underskott på ca 350 miljoner euro. Därför är det viktigt att vi försöker förbättra förädlingsvärdet. Potentialen, när det gäller mörtfiskar och att använda våra stora strömmingsfångster på ett nytt sätt, är stor, säger Timo Halonen, konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet.

Före undersökningen om egenskaperna hos mörtfiskar gjorde Naturresursinstitutet en bred kartläggning av olika sektorers intresse för produkter med högt mervärde. Många sektorer, från kosmetik till livsmedelsindustri och foderindustri för sällskapsdjur, var intresserade av potentialen. Nästa steg är att man gör ett pilotförsök med tillverkningsprocessen av gelatin för att skala upp tekniken för industriellt bruk. Därefter kan man gå vidare med lönsamhetskalkyler och beräkningar av potentiell kapacitet.  Mäkinen uppmuntrar företag att ta kontakt i frågor som gäller produktlinjernas utvecklingsbehov.

Närmare information:

Sari Mäkinen, forskningschef, Naturresursinstitutet, tfn 0295326378, fornamn.efternamn@luke.fi

Timo Halonen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2411, fornamn.efternamn@mmm.fi

 

Jord- och skogsbruksministeriet, 28.2.2019


Taggar: tutkimus @sv