Mycket potential i bioekonomi

Nyheter - Publicerad 2.9.2015

Näringsminister Olli Rehn och jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen berättade den 2 september 2015 om genomförandet av regeringens strategiska prioritering Bioekonomi och rena lösningar och framskridandet av de spetsprojekt som ingår i prioriteringen.

Målet är att Finland ska vara en föregångare inom bioekonomi, kretsloppsekonomi och rena lösningar 2025. Genom hållbara lösningar vill man få fart på exporten och förbättra sysselsättningen samt öka självförsörjningsgraden.

Spetsprojekt 1. Kolfri, ren och förnybar energi på ett kostnadseffektivt sätt

Målet är att på ett hållbart sätt öka andelen förnybar energi så att dess andel under 2020-talet överstiger 50 procent av den totala energiförbrukningen, halvera den inhemska användningen av importerad olja och höja självförsörjningsgraden till över 55 procent, vilket inkluderar bl.a. användningen av torv. Detta ska basera sig på ett större utbud av i synnerhet bioenergi och annan utsläppsfri, förnybar energi. De största möjligheterna ligger i att öka produktionen av och tekniken för flytande biobränslen och biogas.

I det syftet inleds redan i höst beredningen av en energi- och klimatstrategi som ska sträcka sig fram till 2030. Avsikten är att den färdiga strategin ska lämnas som redogörelse till riksdagen i december 2016. Satsningarna på nya investeringar i sporrande energistöd utökas, och användningen av förnybar energi och förnybart trafikbränsle främjas genom lagstiftningen. Regeringen utarbetar också en plan för klimatpolitiken på medellång sikt, som lämnas som en redogörelse till riksdagen våren 2017.

Spetsprojekt 2. Fram för trä och nya skogsprodukter

Regeringens handlingsplan säkerställer för sin del att nya bioraffinaderier har tillgång till råvara. Ett mer företagsmässigt skogsbruk främjas genom åtgärder som höjer medelstorleken på skogsbruksenheterna och påskyndar generationsväxlingar av skogsbruk.  Utbudet av trä förbättras också genom att systemet för skoglig information och elektroniska tjänster utvecklas. Andra betydande åtgärder är främjande av träbyggande genom att författningar och byggbestämmelser upphävs, främjande av investeringar i skogsindustrin och främjande av mekanisk skogsindustri samt forsknings- och innovationsprogram inom bioekonomi.

Spetsprojekt 3. Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts

Med hjälp av kretsloppsekonomi kan man både förbättra miljöns tillstånd och skapa nya arbetstillfällen och exportmöjligheter.

För att främja en god ekologisk status i Östersjön ska man minska mängden näringsämnen som sköljs ut i vattendragen samt förbättra återvinningen av näringsämnen från kommunalt avloppsvatten samt höja jordbrukets självförsörjningsgrad i fråga om energi och näringsämnen. Återvinning främjas också genom att regleringen ses över, t.ex. ska användningen av avfall inom jordbyggnad underlättas. Olika försöksprojekt ökar återvinningen av material och näringsämnen och affärsverksamhet som anknyter till dem. Regeringen inleder också ett sanerings- och försöksprogram för förorenade marksubstanser.

Spetsprojekt 4. Den finländska matproduktionen ska bli lönsam, handelsbalansen bättre och den blå bioekonomin större

Statens tilläggsfinansiering till Gårdsbrukets utvecklingsfond fungerar som en s.k. groddfinansiering som säkrar jordbruksföretagarnas investeringsbeslut. Till skillnad från de flesta andra branscher sker investeringarna inom jordbruket i glesbygdsområden, vilket stärker en regionalt balanserad utveckling.

En investering i primärproduktionen ger flerdubbel hävstångseffekt på förädling, handel och service. Lättare tillstånds- och anmälningsförfaranden och färre normer ska göra att livsmedelskedjan fungerar bättre. Det ligger också mycket potential i export och inhemsk användning av vatten- och fiskresurser. Ett vattenexportprogram samt försöksprojekt inom blå bioekonomi ska genomföras före utgången av 2018.

Spetsprojekt 5. Naturpolitik som bygger på förtroende och rättvisa

Vårt lands hundraårsjubileum till ära grundas en ny nationalpark i Finland 2017. Vandrande och utrotningshotade fiskbestånd hjälps genom genomförandet av fiskvägsstrategin vid pilotobjekt som väljs separat.  Åtgärder vidtas för att förbättra förutsättningarna för hållbar turism samt stödja naturens mångfald och uppnåendet av en god ekologisk status i Östersjön.

Ytterligare information:

näringsministerns specialmedarbetare Markku Rajala, tfn 050 345 8490
jordbruks- och miljöministerns specialmedarbetare Anne Kettunen, tfn 046 923 5169

Pressmedlandet av Jord- och skogsbrukministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet 2.9.2015