Närmare en miljon euro för digitala lösningar inom blå bioekonomi

Nyheter - Publicerad 13.2.2019

Jord- och skogsbruksministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax bidrar till digitala lösningar inom blå bioekonomi med närmare en miljon euro. Avsikten är att främja teknologiska innovationer och utveckling av digitaliseringen i affärsverksamhet som bygger på blå bioekonomi. Med hjälp av de finansierade projekten vill man hitta lösningar som bland annat handlar om att hämta data automatiskt och att använda dem i större utsträckning på ett smartare sätt.

Finansiering beviljas bland annat för projekt som främjar automatiserade arbetssätt i anslutning till företagsekonomiska processer. Finansieringen bidrar till exempel till att tillämpa nya tekniker typ plattformsekonomi när det gäller att förbättra vattenförsörjningen och driva affärsverksamhet baserad på hållbar användning av vattenresurser. Syftet med projekten är att ta fram lösningar som reformerar nuvarande arbetssätt och skapar på blå bioekonomi baserad tillväxt med hjälp av den teknologiska utvecklingen. Projekten ska också förbättra samarbetet mellan den privata och offentliga sektorn och främja internationaliseringen.

– Finland har en väldigt stor kompetens på området vatten och vattenresurser. Vatten ger finländska företag en ypperlig möjlighet att växa och gå internationellt. När man tänker på potentialen är den finländska vattenrelaterade affärsverksamheten dock ännu ganska anspråkslös. Därför vill vi ge fart åt tillväxten inom företagandet och den innovativa affärsverksamheten, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Projekten förvaltas av NTM-centralen i Södra Savolax. Det kom in 24 ansökningar, fem projekt beviljas finansiering. Projektfinansieringen ingår i spetsprojektet för blå bioekonomi för Juha Sipiläs regering.

Med blå bioekonomi avses affärsverksamhet som bygger på hållbar användning av förnybara vattenresurser. Planen för utveckling av blå bioekonomi blev klar år 2016. Enligt visionen 2025 är den blå bioekonomin en stark tillväxtsektor och företagandet utvecklas i linje med vattenmiljöns goda status. I spetsprojektet har också tagits fram en forsknings- och kompetensagenda för den blå bioekonomin. Ett av målen i agendan är att finna potentiella affärsområden som erbjuder möjligheter för finländska företag att växa internationellt.

De finansierade projekten och projektgenomförarna
1. Digitala lösningar och affärskoncept vid säkerställandet av säkerheten vid dammbassänger ochdammar
Projektet syftar till att skapa ett nytt till dammar och dammbassänger relaterat på finländsk kompetens baserat affärskoncept samt en helhetslösning som ger ett svar på säkerhets- och miljöutmaningarna eller andra motsvarande problem. Målländerna är särskilt Kina och Kazakstan.

Finansiering: 200 000 euro
Genomförare: KaukoInternational Oy

2. Moderna onlinemätningar för säkerställande av vattenförsörjningen – digitalisering av vattenprocesser och maskininlärning som en del av utvecklingen av vattenhushållningen
Projektet handlar om utveckling av mät- och givarteknik för att observera hushållsvattnets kvalitetsproblem i realtid samt om systemets kommersiella potential.

Finansiering: 190 500 euro
Genomförare: Satakunta yrkeshögskola

3. Digitalisering av mätning och övervakning av vattenresurser – Smart hantering av nya mättekniker VEMIDI
Projektet bygger ett system för miljömonitoring som samlar in mät- och styrinformation i realtid.

Finansiering: 216 300 euro
Genomförare: Finlands miljöcentral

4. Artificiell intelligens och IoT vid hantering av vattenrisker och vattenresurser (ÄlyVesi)
Projektet identifierar möjligheter för att tillämpa maskininlärning och artificiell intelligens vid hanteringen av vattenresurser samt testar prognostisering av vattenståndet genom djupinlärning.

Finansiering: 196 000 euro
Genomförare: Finlands miljöcentral

5. Tryggandet av grundvatten genom uppföljning i realtid
Projektets mål är att utreda hur olika belastningskällor, såsom bebyggelse, åkerodling, husdjursskötsel och ytvatten, kan påverka grundvattnen och om det är möjligt att med hjälp av kontinuerliga mätningar producera information som är nyttig för vattenförsörjningen.

Finansiering: 118 832 euro
Genomförare: Institutet för hälsa och välfärd

Mer information om projekten.
Mer information om ansökan om finansiering.
Mer information om blå bioekonomi på ministeriets webbplats.

Ytterligare information:
Seppo Rekolainen, chef för internationellt vattensamarbete, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 086, fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Juha Pulliainen, direktör, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax, tfn 0295 024 162, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Jord- och skogsbruksministeriet, 13.2.2019