Närmare villkor för stödet för beskogning fastställdes – ansökan öppnas i mars

Nyheter - Publicerad 21.1.2021

Statsrådet har utfärdat en förordning som preciserar bestämmelserna om stödbeloppet samt andra närmare villkor i lagen om beskogning som trädde i kraft vid ingången av 2021. Stödansökningar kan lämnas in hos Skogscentralen från ingången av mars.

Stöd för beskogning beviljas privata markägare för beskogning av impedimentmark, till exempel åkerskiften som inte längre används för odling samt gamla torvutvinningsområden. Stödet som består av en fast kostnadsersättning och ett skogsvårdsarvode baserar sig på genomsnittliga kalkylerade kostnader per hektar. Bestämmelser om ersättningens och arvodets storlek finns i statsrådets förordning:

  • På gamla jordbruksmarker uppgår beskogningsersättningen till antingen 1 500  eller 2 000 euro per hektar beroende på det beskogade områdets jordart. För att främja den biologiska mångfalden får man för mineraljordar betala höjd ersättning om de trädslag som man använder för beskogningen är ädla lövträd eller klibbal.
  • I tidigare torvutvinningsområden är ersättningen beroende på beskogningsmetoden antingen 1 000 eller 1 500 euro per hektar.
  • Utöver beskogningsersättningen betalas i två poster ett skogsvårdsarvode som uppgår till sammanlagt 900 euro per hektar.

I förordningen definieras också de träslag som är godkända att användas för beskogning och preciseras lagens krav på skogsodlingsmaterialets ursprung och minimiantalet plantor per hektar. Förordningen fastställer därutöver både de åtgärder som ska vidtas före beskogningen och de åtgärder som ska vidtas när plantbeståndet vårdas.

Syftet är inte att beskoga områden som aktivt används till odling. Stöd beviljas inte heller för att beskoga öppna områden som är viktiga med tanke på landskapet eller biodiversiteten. I samband med ansökan om stöd ber skogscentralen närings-, trafik – och miljöcentralens utlåtande om frågor som gäller naturens biologiska mångfald, landskapet, vattenhushållningen och planbegränsningarna. Närmare bestämmelser om vilka omständigheter som bedöms när stöd beviljas och hurdana områden som lämpar sig för beskogning finns i förordningen.

Skogscentralen informerar i februari närmare om ansökningstiden. Beskogningsåtgärder får inte inledas förrän stödbeslutet har fattats.

Systemet med stöd för beskogning av impedimentmark har tagits fram i samband med markanvändningssektorns omfattande klimatåtgärdspaket våren 2020. Det är en av de åtgärder som syftar till att öka kolupptaget och minska utsläppen från markanvändningssektorn i Finland.

Lagen om stöd för beskogning som trädde i kraft vid ingången av 2021 gäller fram till utgången av 2023.

I Finland finns uppskattningsvis 120 000 hektar impedimentmark som lämpar sig för beskogning. Att beskoga i synnerhet områden med torvunderlag ger stora klimatfördelar.

Läs mera om det nya systemet med stöd till beskogning (mmm.fi)

Mer information om markanvändningssektorns klimatåtgärder  (mmm.fi)

Mer information:

  • Kaisa Pirkola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 350
  • Maija Kaukonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 162 153
  • Marja Kokkonen, forstråd, tfn 0295 162 444
  • e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 21.1.2021