Nationellt lagstiftningsförslag som kompletterar EU:s avskogningsförordning på remiss

Nyheter - Publicerad 28.5.2024

Utkastet till regeringens proposition med förslag till nationell lag om avskogning är färdigt. Utlåtanden kan lämnas fram till den 22 juli 2024. Naturresursinstitutet har publicerat en konsekvensbedömning av EU:s avskogningsförordning.

Utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om avskogning har färdigställts och sändes på remiss i dag. Genom den nya lagen om avskogning kompletteras Europaparlamentets och rådets förordning om avskogning och försämring av skogarnas tillstånd, dvs. avskogningsförordningen, som gäller i oförändrad form i medlemsstaterna.

Syftet är att avskogningsförordningen och lagen om avskogning ska säkerställa att produkter vars produktion skulle medföra sådan avskogning eller sådan försämring av skogarnas tillstånd som avses i förordningen inte släpps ut på marknaden i EU. Förordningen gäller sju råvaror: soja, oljepalm, kaffe, kakao, gummi, nötboskap och trä samt produkter som innehåller eller tillverkats av dessa.

Genom den föreslagna lagen om avskogning upphävs lagen om utsläppande på marknaden av timmer och trävaror. Den nationella lag som nu föreslås ska inte vara en självständig och täckande helhet, utan den ska tillämpas parallellt med EU:s avskogningsförordning.

Beredningen av regeringspropositionen har stötts av en arbetsgrupp som jord- och skogsbruksministeriet tillsatt och vars arbete pågår fram till den 30 september 2024. I den föreslagna lagen föreslås bestämmelser om behörig myndighet och dess uppgifter samt om administrativa påföljder.

”I propositionen föreslås att Livsmedelsverket ska vara behörig myndighet med ansvar för tillsynen och påförandet av påföljder. Livsmedelsverket har redan varit den behöriga myndighet som avses i EU:s timmerförordning, men uppgiftsområdet i avskogningsförordningen är betydligt mer omfattande”, säger arbetsgruppens ordförande Erno Järvinen, forstråd vid jord- och skogsbruksministeriet.

Utlåtanden om regeringens proposition med förslag till lag om avskogning kan lämnas senast den 22 juli på webbplatsen utlåtande.fi. Lagförslaget färdigställs utifrån den respons som lämnats in under remissbehandlingen. Avsikten är att en regeringsproposition med förslag till lag om avskogning lämnas till riksdagen under hösten.

Naturresursinstitutets utredning:
avskogningsförordningen har omfattande konsekvenser som det fortfarande råder osäkerhet kring

I EU:s avskogningsförordning finns föreskrifter om sådana skyldigheter för verksamhetsutövare och handlare som är en förutsättning för att de produkter som definieras i förordningen ska få släppas ut på marknaden, tillhandahållas på marknaden och exporteras.

EU:s avskogningsförordning trädde i kraft i juni 2023. För närvarande pågår en övergångsperiod och det är meningen att förordningen ska börja tillämpas i fråga om de centrala skyldigheterna den 30 december 2024. I Finland berör konsekvenserna av avskogningsförordningen i stor utsträckning särskilt produktionen, förädlingen och leveranskedjorna inom skogs-, nötkreaturs- och livsmedelsbranschen.

Som stöd för konsekvensbedömningen av regeringspropositionen har Naturresursinstitutet gjort en utredning om de eventuella konsekvenserna av EU:s avskogningsförordning i Finland. Utredningen gjordes på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet. Enligt utredningen gäller de väsentliga konsekvenserna av avskogningsförordningen ekonomin, såsom företagen, samt miljön och myndigheterna. Förordningens konsekvenser berör ett stort antal aktörer som omfattas av förordningen och aktörer som bedriver handel, i synnerhet inom jordbruket och livsmedelsekonomin, skogssektorn samt parti- och detaljhandeln.

Det råder fortfarande osäkerhet kring hur avskogningsförordningen ska tillämpas och tolkas, vilket har gjort det svårare att göra en konsekvensbedömning. Kommissionen har inte ännu publicerat några täckande anvisningar om hur förordningen ska tillämpas och tolkas men den nationella beredningen ska göras inom ramen för övergångsperioden. Enligt en bedömning i Naturresursinstitutets utredning är de tydligaste ekonomiska konsekvenserna av avskogningsförordningen att byggnadskostnaderna ökar inom nötkreatursskötseln samt att de administrativa kostnader som beror på de ökade rapporteringskraven ökar inom många olika branscher.

 Utkastet till regeringens proposition

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition(Utlåtande.fi)

Konsekvensbedömning av avskogningsförordningen

Eventuella konsekvenser av EU:s avskogningsförordning i Finland (Naturresursinstitutets publikation)

Det råder fortfarande stor osäkerhet kring genomförandet av EU:s avskogningsförordning och kring förordningens konsekvenser (Naturresursinstitutets pressmeddelande 24.5.)

Arbetsgruppen för det nationella genomförandet av avskogningsförordningen

Förordningen om avskogningsfria produkter och programmet mot olaglig avverkning

EU:s avskogningsförordning bereds samtidigt som man söker lösningar på utmaningarna i anslutning till förordningen (nyhet 27.3.)

Mer information

Erno Järvinen
ordförande för arbetsgruppen för avskogning, forstråd, jord- och skogsbruksministeriet
fornamn.efternamn@gov.fi
029 5162 150

Outi Kumpuvaara
lagstiftningsråd, jord- och skogsbruksministeriet
fornamn.efternamn@gov.fi
029 5162 234

Viktor Harvio
specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet
fornamn.efternamn@gov.fi
029 516 2040

Heidi Alatalo
konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet
fornamn.efternamn@gov.fi
029 516 2089

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 28.5.2024