Nordiska ministrarna enades om samarbete för att främja beredskapen och robustheten inom livsmedelsförsörjning och skog

Nyheter - Publicerad 24.6.2024

Ministrarna för jord- och skogsbruk, fiske, vattenbruk och livsmedel i de nordiska länderna och de självstyrande områdena har undertecknat den så kallade Karlstadsdeklarationen om samarbete för att främja beredskap och robusthet inom livsmedelsförsörjning och skog. Nordiska ministerrådets möte hölls i Karlstad i Sverige den 19 juni 2024. Finlands representant vid mötet var jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

Målen för beredskapssamarbetet återspeglas i sektorns samarbetsprogram för åren 2025–2030 som styr det nordiska samarbetet och i den arbetsplan som utarbetas för att genomföra programmet. Målen i det samarbetsprogram som godkändes under mötet anknyter till att stärka den gröna omställningen, öka konkurrenskraften och stärka sektorns robusthet och resiliens.

”Jag anser att det nordiska samarbetet är viktigt. Varje land är i sista hand ansvarigt för sin egen beredskap och försörjningsberedskap, men genom nordiskt samarbete kan vi stärka och komplettera våra nationella strukturer och dela bästa praxis.  Att alla nordiska länder är medlemmar i Nato är också en ny verklighet och en stabil grund för samarbetet. Finland kommer under sitt ordförandeskap att fortsätta utveckla försörjningsberedskapstemat”, konstaterar jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

Under mötet diskuterade ministrarna också Nordiskt Genresurscenters roll för den nordiska beredskapen och resiliensen, samarbetet för att minska matsvinnet, utvecklandet av det nordiska matkulturprogrammet Ny Nordisk Mat och samexistensen mellan olika användningsområden på land och till havs.

Finland tar över det roterande ordförandeskapet från Sverige 2025.

Ytterligare information
Aulikki Hulmi, direktör för internationella ärenden, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 02951 62034, aulikki.hulmi(a)gov.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 24.6.2024


Taggar: landsbygd, skog