Nordligt stöd för mjölkproduktion för 2020 har fastställts

Nyheter - Publicerad 4.3.2021

Statsrådet fattade i dag beslut om det slutliga stödbeloppet för mjölkproduktionen under tiden januari–december 2020. Beslutet har inga direkta konsekvenser för statsfinanserna eftersom beslut om stödets maximala belopp fattas separat i samband med att stödformen godkänns. Det nordliga stödet för mjölkproduktion höjs nu med 0,1–0,5 cent till 7,4–30,7 cent per liter beroende på stödområde och stödmånad.

Stödet per liter höjs stegvis enligt stödområde så att hela den för mjölkproduktionen reserverade summan på 161,2 miljoner euro ska kunna användas fullt ut. En motsvarande komplettering har gjorts årligen när man fått slutlig information om den mjölkkvantitet som producenterna under hela året producerat i området för nordligt stöd.

Det nordliga stödet är en stödform som i sin helhet finansieras av nationella medel och som är anpassad till EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Det kompletterar EU:s stödsystem (EU:s direkta stöd, kompensationsersättningar, miljöersättningar och ersättningar för djurens välbefinnande) och säkrar jordbrukets och trädgårdsodlingens verksamhetsbetingelser och lönsamhet samt landsbygdens livskraft.

Ytterligare information:
Juha Vanhatalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 347, juha.vanhatalo(a)mmm.fi
Pekka Pihamaa, specialsakkunnig, tfn 0295 162 289, pekka.pihamaa(a)mmm.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 4.3.2021