Nu kan du påverka utvecklingen av landsbygdens och skärgårdens livskraft – bekanta dig med lägesbilden och besvara webbenkäten

Nyheter - Publicerad 18.6.2024

Hur ser samhället ut ur landsbygdens och skärgårdens perspektiv? Vilken slags information måste stärkandet av livskraften på landsbygden och i skärgårdsområdena ta hänsyn till nationellt? Synpunkter behövs nu för att en bred lägesbild av landsbygds- och skärgårdsområdena ska kunna skapas. Besvara webbenkäten senast den 15 augusti 2024.

Stärkandet av livskraften på Finlands landsbygd och i skärgårdsområdena förutsätter ett aktuellt kunskapsunderlag och mångstämmiga synpunkter. Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpo utarbetas en landsbygdspolitisk redogörelse, som definierar statsrådets långtidsvision för landsbygdsområdena. Redogörelsen specificerar mål och åtgärder i syfte att stärka livskraften på landsbygden och i skärgårdsområdena, främja förutsättningarna för boende, tjänster, infrastruktur, företagande och medborgarengagemang i dessa områden samt att stärka den övergripande säkerheten i det finländska samhället.

I detta syfte skapar jord- och skogsbruksministeriet en nationell lägesbild av landsbygden och skärgårdsområdena i Finland. Lägesbilden är en del av beredningen av redogörelsen. Befintlig statistik och forskning kommer att användas för att skapa lägesbilden. Under sommaren kan du bekanta dig med den omfattande lägesbilden i webbtjänsten dinåsikt.fi. Synpunkter önskas om vad det saknas för central och relevant information för att kunna stärka livskraften på landsbygden och i skärgårdsområdena, och för att kunna vidta förvaltningsövergripande åtgärder. Var och en kan också bidra till analysen av lägesbilden. Syftet med lägesbilden är att skapa en bild av samhälleliga strukturer hur olika ärenden hänger samman och hur dessa strukturer stöder landsbygdens beboelighet, företagande och medborgarengagemang, samt välfärden och den övergripande säkerheten i hela landet.

”Enligt regeringsprogrammet anser regeringen att landsbygden, jordbruket och skogen i Finland tryggar medborgarnas välfärd och hör till samhällets grundpelare. Därtill ser regeringen en livskraftig landsbygd som en grundförutsättning för hela Finlands välfärd. Jag rekommenderar varmt att man besvarar enkäten och tar ställning till utvecklingen av landsbygden”, säger jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

Lokala synpunkter behövs vid skapandet av lägesbilden av landsbygden och skärgårdsområdena

Du kan ta ställning till lägesbilden av landsbygden och skärgårdsområdena genom att besvara webbenkäten på dinåsikt.fi. Den breda lägesbilden omfattar allt från teman om ekonomi och företagsamhet till boende, tjänster och medborgarengagemang. Information om befolkningens funktionsförmåga och förutsättningar att klara sig har också samlats in i syfte att skapa en lägesbild.

Den omfattande lägesbilden med sina analyser kommer att bli färdig och publiceras i slutet av 2024. Skapandet av en lägesbild är en viktig del av den landsbygdspolitiska redogörelsen. Redogörelsen främjar samstämmigheten och träffsäkerheten i politiken kring landsbygds- och skärgårdsområdena samt främjar genomförandet och utvecklingen av den platsbaserade politiken. Det är fråga om en förvaltningsövergripande helhet, som är kopplad till flera företeelser, granskningsobjekt och pågående projekt. Därför kan lägesbilden också leva kraftigt.

Redogörelsen och dess genomförandeplan bereds tvärsektoriellt under ledning av jord- och skogsbruksministeriet och med stöd av statsrådets landsbygdspolitiska råd (MANE), skärgårdsdelegationen (SANK) och den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden (HARVA). I beredningen kommer man på ett mångsidigt och övergripande sätt att inkludera intressegrupper och att höra medborgare på webben och vid evenemang. Regeringen överlämnar redogörelsen till riksdagen under innevarande regeringsperiod.

Webbenkät

Besvara webbenkäten här, senast den 15 augusti 2024

Ytterligare information:
Antonia Husberg, konsultativ tjänsteman, antonia.husberg@gov.fi, tfn 029 516 2033
Sami Tantarimäki, specialsakkunnig, sami.tantarimaki@gov.fi, tfn 0295 516 2030

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 18.6.2024


Taggar: landsbygd