Ny fiskestadga för Tana älv undertecknades – regleringsåtgärderna ska effektivt stärka laxbestånden

Nyheter - Publicerad 22.12.2023

Fiskestadgan för Tana älv för de kommande åren är ett steg närmare att bli färdigställd efter att den undertecknades fredagen den 20 december i Oslo. Republikens president beviljade fullmakt för undertecknande av fiskestadgan på torsdag. Med tanke på ordnandet av fisket är det viktigt att Finland och Norge har en gemensam fiskestadga som styr hur fisket får bedrivas i Tana älv.

De åtgärder för reglering av fiske som ingår i den fiskestadga för Tana älv som undertecknades på fredagen har utformats för att effektivt stärka fiskbestånden. På grund av laxbeståndens dåliga tillstånd föreslås det att laxfisket regleras stegvis enligt vandringsperioderna för de olika laxbestånden i älvens huvudfåra och på ett sätt som stöder laxbeståndens återhämtning. Stadgan innehåller kriterier för hur laxfisket ska inledas medan laxbestånden återhämtar sig. Dessutom underlättades fiskemöjligheterna för andra arter än lax.

Ännu på hösten förhandlades det utifrån remissvaren om förändringar av det utkast till fiskestadga som var på remiss i somras (JSM:s pressmeddelande den 30 juni 2023). Kriterierna för tillåtande av laxfiske preciserades så att det i stället för två veckor räcker med en vecka som uppfyller kriterierna för att laxfisket ska kunna inledas. I fortsättningen kan fisketillstånd som är avsedda för barn beviljas i Finland fram till 18 års ålder i stället för 16 års ålder. Puckellax får utan särskilt fångstprojekt fiskas i samband med fiske av andra fiskarter med nät- och spöredskap på platser som anvisas för detta. I omfattande fångsprojekt för puckellax ska den andra parten delta i varje fas av projektet, om projektet bedöms avsevärt försvåra laxens uppvandring.

Till följande ska fiskestadgan för Tana älv behandlas i riksdagen. Regeringens proposition har sänts på remiss. Remisstiden går ut den 15 januari 2024. I regeringspropositionen ingår också ändringar av ikraftträdandelagen för fiskeavtalet för Tana älv.

Sommaren 2023 i Tana älv var ogynnsam med tanke på laxbeståndens återhämtning, och mängden lax som vandrade upp i älven var liten. Enligt en preliminär bedömning av Finlands och Norges gemensamma forskningsgrupp för laxbestånden i Tana älv fanns det inga tecken på att överlevnaden i havet förbättrats. Mängden laxar som var ett havsår gamla och som vandrade upp i Tana älv var igen liten, så i fråga om större laxar kommer situationen sannolikt inte att förbättras 2024.  Att mängden laxar som var ett havsår gamla var liten var ett vidsträckt fenomen som gällde största delen av Norge i sommar. En noggrannare rapport om laxbeståndens tillstånd i Tana älv kommer inom kort att publiceras på Naturresursinstitutets webbplats.

Länkar:

Dokument från remissbehandlingen av regeringspropositionen finns i Projektportalen

Mer information:

Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman, Naturresursavdelningen, enheten för vilt och fiske, tfn 0295 162 152, fornamn.efternamn@gov.fi
Vesa Ruusila, enhetschef, enheten för vilt och fiske, tfn 0295 162 051, fornamn.efternamn@gov.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 22.12.2023