Ny strategi för vattenhushållningen har publicerats – visionen är rent vatten, säkerhet och välfärd

Nyheter - Publicerad 22.3.2022

Jord- och skogsbruksministeriet har publicerat en ny strategi för vattenhushållningen. Den ger riktlinjerna för resultatstyrningen, verksamheten och ekonomiplaneringen fram till 2030 i fråga om de uppgifter inom vattenhushållningen som hör till ministeriets ansvarsområde. Genomförandet av strategin syns i varje finländares vardag i form av bland annat rent vatten och förebyggande av översvämningar och översvämningsskador.

Med vattenhushållning avses vattenresurser och vattnets kretslopp samt hållbar användning och vård av vattenresurserna. Tjänster inom vattenhushållning är livsviktiga med tanke på samhällsfunktionerna, säkerheten och försörjningsberedskapen i vårt samhälle samt välfärden. De produceras av staten, kommunerna, företag och andra aktörer i samarbete. I Finland finns till exempel över 1 000 vattentjänstverk och närmare 500 dammar, och strategin för vattenhushållningen styr verksamheten vid och skötseln av dem.  Genom att verkställa strategin ser vi till att det finns tillräckligt med rent vatten för människornas, samhällets och naturens behov.

Vattentjänstverken producerar hushållsvatten för medborgarna och näringarna samt renar avloppsvattnet utan att belasta miljön. Genom reglering av vattendrag, anläggning av dammar, skydd mot översvämningar och andra åtgärder i vattendragen hanteras riskerna för översvämningar och torka, skapas förutsättningar för näringsverksamhet såsom jord- och skogsbruk, vattenkraft, industri och sjötrafik samt främjas rekreationsanvändningen av vattendragen. Den långlivade infrastruktur som möjliggör dessa vattenhushållningstjänster behöver ständigt underhållas och förnyas.

–    Genomförandet av strategin för vattenhushållning syns i vars och ens vardag. Vi tar ofta för givet till exempel att det alltid finns tillgång till rent vatten både för oss själva och för näringsverksamheten, men det är ett resultat av mycket långsiktigt arbete. Detta arbete styrs av strategin för vattenhushållning, säger vattenhushållningsdirektör Olli-Matti Verta.

Strategin har också ett bredare syfte än att säkerställa att vi får rent vatten ur kranen. Vattenhushållningen spelar en stor roll i tryggandet av den biologiska mångfalden samt anpassningen till och motverkandet av klimatförändringarna, eftersom en stor del av klimatförändringarnas konsekvenser för samhället har samband med vattenresurserna.

–    Med hjälp av hållbar vattenhantering kan man till exempel samtidigt främja produktionen inom jord- och skogsbruket och mångfald i vattenmiljön, underlätta hanteringen av riskerna för översvämningar och torka samt främja kolinlagring i marken. Hållbar användning och vård av vattenresurser är alltså ett gemensamt mål för oss alla, säger Verta.

Den nya strategin innehåller en kort presentation av de centrala förändringsfaktorerna i omvärlden samt en vision: rent vatten, säkerhet och välfärd. Visionen förverkligas med hjälp av fyra mål och prioriteringar under målen. Strategin har beretts genom samarbete inom förvaltningsområdet, och intressentgruppernas synpunkter har beaktats vid beredningen. Strategin var på remiss i slutet av hösten 2021, och det lämnades då 22 yttranden om den. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä offentliggjorde strategin vid Vattenföreningens seminarium på FN:s internationella vattendag den 22 mars 2022.

Ytterligare information: 

Olli-Matti Verta, vattenhushållningsdirektör, tfn +358 295 162 123, olli-matti.verta(at)gov.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 22.3.2022