Nya projekt inom METSO-handlingsplanen hjälper skog och människor att återhämta sig

Nyheter - Publicerad 4.7.2014

Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet beviljade finansiering till samarbetsnätverksprojekt som stödjer och marknadsför METSO, dvs. handlingsplanen för att trygga den biologiska mångfalden i skogarna. Med hjälp av projekten utvecklar man till exempel talkoverksamhet inom naturvård och hälsoskogstjänster.

Verksamhet och talkon till landsorten

Projektfinansieringen beviljades bl.a. till Maa- ja kotitalousnaiset som har för avsikt att öka kunskapen hos invånarna på landsorten om mångfalden i skogarna, om dess bevarande, om vården av skogsnaturen samt om finansieringsmöjligheter som METSO erbjuder. Information ges under utfärder som riktas till METSO-objekt. Jippot genomförs som en del av den mer omfattande kampanjen Kraft ur skogen (Metsästä voimaa) och målgruppen är särskilt kvinnor.

”Våra experter inom landskapsvård har även tidigare arrangerat motsvarande bypromenader. Promenaderna som varit mycket populära flyttas nu till METSO-omgivningen”, berättar Johanna Saarikoski som är informationschef på Maa- ja kotitalousnaiset.

Inom ett annat projekt som beviljats finansiering vill man sammanfoga byverksamhet med naturvård samt återuppliva talkotraditioner. På så sätt upprätthålls och förbättras naturvärden på platser där det behövs vård såsom i lundar och kulturlandskap. Man hoppas på att lokala föreningar som inte nödvändigtvis tidigare fokuserat på natur- eller miljöfrågor deltar i projektet. Projektet koordineras av landsbygdens utvecklingsförening Ravakka.

Hälsa och välbefinnande i trädens skugga

Det tredje projektet som beviljats finansiering planerar och utvecklar hälsoskogstjänster för tre olika typer av naturområden. Alla utvalda områden är skogsområden med stor biologisk mångfald men de har olika naturvärden och markägarförhållanden. Syftet är att sammanställa en uppsättning av kännetecken för grön miljö som stödjer hälsa. Detta hjälper och fungerar som en utgångspunkt vid utarbetning av hälsoskogstjänster.

”Tjänsten kan till exempel vara en hälsonaturstig där den promenerande kan återhämta sig bevisligen såväl andligt som fysiskt”, beskriver projektkoordinatorn, biolog Adela Pajunen.

Styrkan hos projekten som fått finansiering är bl.a. att de är innovativa och att de dessutom erbjuder nya samarbetspartners för METSO-handlingsplanen. Projekten valdes från nio ansökningar och för finansieringen har reserverats totalt cirka 144 000 euro för åren 2014–2016. Följande ansökan till samarbetsnätverket inom METSO genomförs antagligen 2015.

Ytterligare information:

Konsultativ tjänsteman Maarit Loiskekoski, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ymparisto.fi, tfn 050 347 4663

Konsultativ tjänsteman Ville Schildt, jord- och skogsbruksministeriet, fornamn.efternamn@mmm.fi, tfn 0295 162 190

Projektchef Saija Kuusela, Finlands miljöcentral, fornamn.efternamn@ymparisto.fi, tfn 040 6722 751

Utvecklingschef Hannele Partanen, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, fornamn.efternamn@maajakotitalousnaiset.fi, tfn 040 521 7814 (METSO lanseras på landsorten för tusentals invånare)

Tuuli Jansson, Landsbygdens utvecklingsförening Ravakka rf (Leader Ravakka), fornamn.efternamn@ravakka.fi, tfn 050 322 1155 (Varpu – naturskyddsnätverk till Vakka-Suomi)

Biolog Adela Pajunen, Naturväg (Luonnontie), fornamn.efternamn@luonnontie.fi, tfn 050 402 9705 (En mångsidig och välgörande skogsnatur – Tre verksamhetsmodeller för hälsoskog)