Nytt arbetsprogram ska leda till mer hållbar vattenhantering inom jord- och skogsbruket

Nyheter - Publicerad 17.2.2022

Ett arbetsprogram för vattenhanteringen inom jord- och skogsbruket ska styra vattenhanteringsåtgärderna i en riktning som gör dem mer hållbara med tanke på olika väderförhållanden. Arbetsprogrammet består av en vision fram till 2035 samt mål och åtgärdsförslag för att främja och genomföra en hållbar vattenhantering inom jord- och skogsbruket. 

Med vattenhantering inom jord- och skogsbruket avses metoder och lösningar som påverkar yt- och grundvattnets mängd och kvalitet i avrinningsområdena. I praktiken omfattar en övergripande hållbar vattenhantering alltså huvudsakligen torrläggning av mark, hantering av översvämningsvatten, beredskap för torka, minskning av näringsutsläpp och ökning av den biologiska mångfalden. Inom vattenhanteringen är det viktigt att göra dräneringsfåror mer naturliga och öka möjligheterna att reglera dem samt fördröja vattnets avrinning från avrinningsområdena.

Exempel på åtgärder:

  • Planering av avrinningsområden och införande av naturenliga lösningar främjas med hjälp av handböcker, rekommendationer och verktyg. Intressentgrupper och markägare informeras aktivt om nya forskningsresultat.
  • Pilot- och utvecklingsprojekt finansieras. Resultaten av projekten samordnas, synteser av dem görs och det informeras aktivt om dem.

Arbetsprogrammet har utarbetats av en projektgrupp för vattenhantering som tillsattes hösten 2020. I gruppen ingår sakkunniga från jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralerna. Gruppens roll är att styra och bevaka de åtgärder som vidtas inom jord- och skogsbrukets vattenhantering.

Vissa problem som gruppen har identifierat beror på stödsystemen för jordbruket, och dem har man försökt lösa i samband med beredningen av nästa finansieringsperiod för EU:s gemensamma jordbrukspolitik (GJP). I den GJP-plan som lämnats till Europeiska kommissionen föreslås att tvåstegsdiken och naturenliga diken ska omfattas av stöd för icke-produktiva investeringar. Efter att planen godkänts är strävan att i de nationella bestämmelserna hitta de identifierade motstridigheterna vid användning av olika vattenhanteringsverktyg för att undvika återkrav.

Mer information:
Jord- och skogsbruksministeriet: Lauri Ahopelto, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 094, lauri.ahopelto@gov.fi
Miljöministeriet: Johanna Helkimo, specialsakkunnig, tfn 0295 250 092, johanna.helkimo(at)gov.fi

Nyhet från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet och Miljöministeriet 17.2.2022