Nytt program för utveckling av fisketurismen

Nyheter - Publicerad 21.5.2024

Målet för fisketurismens utveckling är ambitiöst: enligt visionen i det nya utvecklingsprogrammet ska Finland ha Europas mest mångsidiga och högklassiga fisketjänster 2034. Programmet för utveckling av fisketurismen har utarbetats av en sektorsövergripande arbetsgrupp och det har kommenterats av närmare 30 berörda aktörer. Jord- och skogsbruksministeriet beviljar understöd för planering av åtgärder som främjar fisketurismen.

Enligt kommentarerna som lämnades in om programmet för utveckling av fisketurismen finns det i Finlands vattendrag och fiskbestånd en enorm potential för att utveckla fisketurismen. Det råder också enighet om att Finland har en svag image på den internationella marknaden och att tjänsteutbudet inte till alla delar motsvarar efterfrågan. Det bedrivs inte heller mycket utvecklingsarbete eller marknadsföring. Bland annat dessa behov tillgodoses genom åtgärderna i programmet som ska hjälpa Finlands fisketurism att växa.

Många aktörer är motiverade att samarbeta för att öka fisketurismen

”Under remissbehandlingen framträdde en gemensam uppfattning om att utvecklingsprogrammet är nödvändigt och att åtgärderna är rätt valda för att visionen ska förverkligas. Jag är glad över att olika aktörer har tagit programmet till sig och att de är engagerade i att genomföra det. Vi har ett delat intresse, och genom att samla vårt kunnande kan vi utnyttja fisketurismens hela potential”, konstaterar jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

Utvecklingsprogrammet innehåller förslag till åtgärder för utveckling av tjänsterna och affärsverksamheten, försäljningen och marknadsföringen samt verksamhetsmiljön. För genomförandet av åtgärderna behövs sakkunskap och arbetsinsatser av flera olika aktörer med olika kopplingar till fisketurismen. De viktigaste aktörerna är de som äger vattenområden, fiskeriområdena, kommunerna och landskapen, organisationer inom fiskeri- och turistbranschen samt forskningsinstitut och statsförvaltningen.

Arbetsgruppen bestod av sakkunniga i fiskeri, turism och regionutveckling. Det lämnades in 29 utlåtanden inom utsatt tid, och på basis av dem färdigställdes och godkändes utvecklingsprogrammet.

I regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering konstateras det att regeringen ska satsa på fisketurismens möjligheter. Programmet för utveckling av fisketurismen genomför med andra ord regeringsprogrammet.

Jord- och skogsbruksministeriet fördelar 230 000 euro för att få igång utvecklingsprogrammet

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar såddfinansiering för projekt som förbereder genomförandet av utvecklingsprogrammet och för småskaliga pilotförsök. Anslaget är totalt 230 000 euro. Ansökningar om specialunderstöd för projekt för att utveckla fisketurismen kan lämnas in till jord- och skogsbruksministeriets registratorskontor till och med den 14 juni 2024.

”Vi hoppas att olika aktörer inom fiskeri- och turistbranschen ser programmet som en möjlighet att genomföra betydelsefulla saker tillsammans med oss och andra. Finlands fisketurism har goda möjligheter till tillväxt, men det är svårt att konkurrera om kunderna både på den inhemska och på den internationella marknaden utan en långsiktig produktutveckling”, säger fiskerirådet Eija Kirjavainen från jord- och skogsbruksministeriet.

Ytterligare information:
Eija Kirjavainen, fiskeriråd, tfn 0295 162 404, eija.kirjavainen(at)gov.fi
Läs programmet för utveckling av fisketurismen
Så här ansöker du om understöd för fisketurism

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 21.5.2024


Taggar: fiskar, fiskeri