Nytt stöd till små och medelstora företag, stiftelser och församlingar för riktade besiktningar av energieffektiviteten

Nyheter - Publicerad 20.8.2021

Små och medelstora företag, församlingar och stiftelser kan ansöka om statligt energistöd för en ny slags riktad besiktning där man kartlägger de mest lönsamma och förnuftigaste sätten att effektivisera energianvändningen och minska klimatutsläppen. Stödet kan sökas elektroniskt via Business Finland fram till 15.8.2022.

Vid en riktad besiktning söker och föreslår en yrkesperson inom energieffektivitet för det objekt som ska granskas de ekonomiskt mest lönsamma och genomförbara åtgärderna för att effektivisera energianvändningen, öka användningen av förnybar energi eller för att närma sig koldioxidsnålhet.

En riktad besiktning behöver inte omfatta objektets hela energianvändning, utan granskningen kan omfatta till exempel uppvärmningssystem, ventilation eller en viss del av produktionen inom industrin. Detta har inte varit möjligt tidigare. Det har inte ställts några formbundna krav på innehållet, sättet att genomföra eller rapporteringen i fråga om arbetet på samma sätt som i andra energibesiktningsmodeller.

Stöd för riktade besiktningar fram till 2022

Arbets- och näringsministeriet har redan länge understött små och medelstora företags samt kommunernas frivilliga energibesiktningar. Det är önskvärt att det pilotförsök med riktade besiktningar som görs 2021–2022 aktiverar särskilt sådana aktörer inom sektorn för små och medelstora företag som inte har förutsättningar eller behov av att utreda möjligheterna att effektivisera energianvändningen på ett lika övergripande sätt som man gör vid traditionella energibesiktningar.

Stöd beviljas upp till hälften av kostnaderna för arbetet

Det statliga stödet för riktade besiktningar är 40–50 procent av de totala godtagbara kostnaderna för arbetet. Små och medelstora företag, församlingar och stiftelser som anslutit sig till energieffektivitetsavtalen får ett högre stöd på 50 procent för utredningen. Stödet kan sökas elektroniskt via Business Finlands e-tjänst fram till 15.8.2022.

Besiktningen kan genomföras av en energikartläggare certifierad av Motiva efter att han eller hon har slutfört en webbkurs om riktad besiktning. I Finland finns det många företag som utför energibesiktningar, och beställaren kan välja bland dem vem som ska utföra arbetet. En lista över företagen finns på Motivas webbplats.

Utöver riktade besiktningar används i Finland flera andra besiktningsmodeller som omfattas av energistödet och för vilka energistöd kan sökas på ett etablerat sätt. Dessa energibesiktningsmodeller lämpar sig för andra än stora företag, eftersom utförandet av energibesiktningar är lagstadgat för stora företag och inget stöd kan fås för detta. Alla ansökningar görs via Business Finlands e-tjänst.

Ytterligare information:
Tomi Kiuru, ledande sakkunnig, Motiva Oy, tfn 09 6122 5009 och tomi.kiuru(at)motiva.fi
Pekka Kärpänen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7882 och pekka.karpanen(at)tem.fi
Timo Vihavainen, överingenjör, Energimyndigheten, tfn 029 505 0099 och timo.vihavainen(at)energiavirasto.fi
Markku Mäkelä, produktchef, BF, tfn 050 339 2516 och markku.makela(at)businessfinland.fi

Pressmeddelande från Finlands Arbets- och näringsministeriet 20.8.2021


Taggar: energi