På skärpta villkor är det åter tillåtet att släppa tillbaka laxar från storryssjor

Nyheter - Publicerad 22.6.2021

I dag den 22 juni utfärdade kommissionen en förordning som innebär att laxar igen får släppas tillbaka i vattnet från storryssjor. Ändringen träder i kraft omedelbart och gäller retroaktivt från och med ingången av 2021.

Enligt EU:s gemensamma fiskeripolitik ska fångsterna från kommersiellt fiske tas ombord på fiskefartyg och landas. Detta gäller också lax. Kommissionens förordningar innehåller dock undantag som grundar sig på vetenskapliga bevis för hur länge olika fiskarter överlever i fiskeredskap. Enligt förordningen fick ryssjefångad lax släppas tillbaka i vattnet fram till utgången av 2020. Den förordning som antogs i dag är en fortsättning på detta.

Den viktigaste förändringen är när det gäller att återutsätta fisk ur pontonryssjor att man måste använda en vittjanpåse som är en knutlös nätpåse. Detta grundar sig på uppgifter som samlats in av svenska forskare och som visar att laxar kan överleva bättre om de släpps ut med hjälp av en vittjanpåse där laxarna stannar kvar i vattnet längre och exponeras för luft så kort tid som möjligt. Dessutom får den frisläppta mängden lax inte överstiga 8 procent av medlemslandets fiskekvot. Med stöd av det permanenta undantag som gäller landningsskyldigheten kan lax som skadats av en säl eller storskarv alltid släppas tillbaka i havet.

Naturresursinstitutet undersöker som bäst vilken inverkan vittjanpåsetekniken har på laxens överlevnad i pontonryssjor. Undersökningen jämför användningen av vittjanpåsar med kommersiella fiskares sedan tidigare använda teknik som går ut på att laxen lyfts ur vattnet tillsammans med pontonryssjan och tas ut via en ränna och vidare i en vattenbassäng. Utifrån undersökningsresultaten kommer man att överväga om det finns behov av att ändra bestämmelserna om pontonryssjans vittjningsteknik och om frisläppande av lax.

I Finland är antalet laxar som släpps tillbaka i vattnet lågt.  Det är i allmänhet fråga om laxar under minimimåtten eller laxar som skadats av en säl eller storskarv. Laxen släpps också fri om de kommersiella fiskarnas kvoter eller delar av dem har använts fullt ut. Finland har arbetat för att minimera återutsättningen av laxar genom reglering av fisket för att undvika onödig hantering och skada på fiskarna. Finland understödde också kommissionens förslag att begränsa antalet frisläppta laxar till högst 8 procent av medlemslandets laxfångster.

Kommissionens färska förordning gäller laxfiske med ryssja 2021 – 2023. Förordningen bygger på den rekommendation som samarbetsorganet för EU-länderna kring Östersjön BALTFISH gav för ett år sedan.

Mer information:

Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn 0295 16 162 458, risto.lampinen(at)mmm.fi
Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 494, orian.bondestam(at)mmm.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet  22.6.2021